Het gevaar van de deelneming van een vrouw op het werkterrein van een man.

Door Zijne Eminentie, Shaych 'Abdoel-‘Aziez bin'Abdoellaah bin Baaz.

Alle Lof behoort aan Allaah, De Heer Der Werelden, en moge de Salaah en Salaam op Zijn betrouwbare Boodschapper en op zijn familie en zijn metgezellen zijn.

Voorwaar de oproep, om vrouwen er toe te bewegen om te gaan werken op dezelfde werkplek als mannen, wat resulteert in het mengen van de seksen, of dit nou rechtstreeks gedaan wordt of via andere wegen, met als argument dat dit één van de noodzaken van deze eeuw is en een vereiste is voor de beschaving, is inderdaad een zeer gevaarlijke kwestie die zeer gevaarlijke gevolgen en bittere uitwerkingen en desastreuze consequenties met zich mee brengt. Terwijl deze oproep in botsing is met de Islaamitisch Wettelijke argumentatie, die de vrouw opdraagt om in haar huis te blijven en haar te laten bekommeren om de plichten, die specifiek voor haar bepaald zijn en betrekking hebben op haar huishoudelijke aangelegenheden e.d.

Wie van nabijheid de onmetelijke immoraliteit wil achterhalen, die veroorzaakt is door het mixen van de seksen, laat hem dan met eerlijkheid en onpartijdigheid nadenken, alleen de waarheid zoekende, over die samenlevingen die bezweken zijn, door keuze of door dwang, aan deze beproeving en hij zal grief en spijt ondervinden van zowel het individu en de samenleving wegens het verlaten van de vrouw van haar huis en het uit elkaar vallen van de familie. We zien dat dit niet alleen vermeld wordt door vele auteurs, maar ook door de media, enkel omdat dit de vernietiging van de samenleving en zijn fundamenten inhoudt.

Er zijn veel duidelijke, authentieke bewijzen die het voor de man verbieden alleen te zijn met "Al-Adjnabiejah", naar haar te kijken en die alle redenen verbieden die (kunnen) leiden naar het vervallen in dat wat Allaah verboden heeft. De bewijzen hiervoor zijn veel en beslissend in het verbieden van het mixen van mannen en vrouwen omdat dit leidt naar iets waarvan de gevolgen niet prijzenswaardig zijn.

Al-Adjnabiejah: Letterlijk: een buitenlandse vrouw. Het omvat alle vrouwen waar een man volgens de islaamitische wet mee mag trouwen.

De vrouw uit haar huis halen, wat haar domein en levendige basis is in dit leven, is haar verwijdering van de aard en natuurlijke status waarin Allaah haar oorspronkelijk heeft geschapen.

De oproep aan vrouwen om de mannen te vergezellen op de gebieden die speciaal voor hen zijn bestemd is een kwestie van groot gevaar voor de Islamitische Samenleving. Het resulterende mixen van mannen en vrouwen is een van de voornaamste oorzaken van buitenechtelijke sexuele handelingen, die de samenleving versplintert, zijn waarde verlaagt en zijn moraliteit ondermijnt.

Het is bekent dat Allaah, De Gezegende, De Verhevene, de vrouw op een speciale manier in elkaar heeft gezet (schiep), die volkomen verschilt van de manier waarop de man in elkaar zit. Daarmee prepareerde Hij haar om taken in haar huis en te midden van de dochters van haar sekse te vervullen.

En dit betekent dat, het betreden van de vrouw op de gebieden die specifiek aangewezen zijn voor mannen, voor haar geldt als een verwijdering vanuit haar (werkelijke) aard en natuurlijke staat. Hierin berust dus een geweldig grote misdaad tegenover de vrouw en een vernietiging van haar motivatie en verwoesting van haar persoonlijkheid. Het effect hiervan wordt overdragen op de kinderen van zowel het mannelijke als het vrouwelijke geslacht van de volgende generatie, omdat zij hierdoor beroofd worden van (correcte) opvoeding, tederheid en genegenheid. Want, degene die deze taak op haar behoort te nemen is de moeder, maar zij wordt (door deze oproep) afgescheiden van haar verantwoordelijkheid in deze kwesties en geheel verwijderd van haar domein, van waarbuiten het niet mogelijk is om vrede, stabiliteit en kalmte te vinden. De conditie van de samenlevingen die verstrikt zijn geraakt in het feit dat de vrouw de (werk)gebieden van de mannen is gaan betreden is het sterkste bewijs voor wat wij zeggen.

De Islaam heeft voor zowel de echtgenoot als echtgenote bijzondere plichten aangewezen en het is aan ieder van hen deze plichten te vervullen, opdat de opbouw van de samenleving zowel van binnen als van buiten het huis voltooid kan worden.

De man is verantwoordelijk voor uitgave en inkomen, terwijl de vrouw verantwoordelijk is voor het opvoeden van de kinderen, tederheid en genegenheid, het zogen van de zuigelingen, hen vormen en alle andere plichten die geschikt zijn voor haar, zoals het onderwijzen van de jonge kinderen en het beheer van hun scholing, hun medische zorg en bijstaan wanneer zij ziek zijn, en alle andere zaken die specifiek voor vrouwen zijn bestemd.

Het verlaten van de plichten van het huishouden van de vrouw is gelijkwaardig aan de vernietiging van haar huis en zijn bewoners en er volgt als een consequentie daarvan, een letterlijke en figuurlijke breuk van de familie, tot zo'n omvang dat de samenleving niet meer is dan een vorm en een beeld, met noch een realiteit, noch een betekenis. Allaah De Sublieme, De Verhevene zegt:

De mannen zijn de verantwoordelijken (de man is haar verantwoordelijke, grotere, gezagvoerder en opvoeder wanneer zij afwijkt -Ibn Kethier) over de vrouwen, omdat Allaah de één boven de ander bevoorrecht heeft (want mannen zijn beter dan vrouwen. Daarom is het Profeetschap alleen voor mannen en ook het statelijke bewind) en omdat zij van hun eigendommen uitgeven (de bruidschat, de dagelijkse kosten en zijn verplichte kosten voor haar huishouden en de kinderen –zie Ibn Kethier).[Sura An-Nisaa (4): Ayaah 34]

Deze nobele Ayaah verwijst naar dat de Universele Bepaling van Allaah in Zijn schepping is dat de mannen voogdij(schap) hebben over de vrouwen, waarmee Hij hen bevoorrecht heeft.

Ayaah: De Qu'raan is verdeeld in 114 Soowar, of hoofdstukken. Iedere Sura is verdeeld in een variabel aantal Ayaat (meervoud). Het totale aantal Ayaat in de Qur'aan is 6236.

De betekenis van het bevel van Allaah aan de vrouw, dat zij verblijft in haar huis en de verbieding van haar voor at-Tabaroedj, is het verbod van al-Ichtilaat, wat het mixen van mannen en adjnabie vrouwen is op eenzelfde plek voor het doel van werken, kopen en verkopen, picknicken of reizen, enzovoort. Dit is omdat het betreden van deze arena door een vrouw ertoe kan leiden dat zij in iets valt wat verboden is voor haar en dat is een overtreding van Allaah Zijn bevel en het verzuim van Zijn Wet, waar het voor de Moslimvrouw verplicht voor is zich aan te houden.


At-Tabaraj is het tonen van de schoonheid van een vrouw wat de begeertes van de mannen opwekt, en wat verplicht is voor haar te bedekken.

De Qor’aan en Soennah (de Tradities van de profeet), laten beiden zien dat het mixen van de seksen en alles waar dat naar toe kan leiden, niet is toegestaan.

Allaah, De Sublieme, De Verhevene zegt:

En blijft in jullie huizen en vertoont jullie schoonheid niet zoals dat in de vroegere tijd van onwetendheid (al-Djaahiliejah) werd gedaan. En onderhoudt de salaat en geeft de zakaat en gehoorzaamt Allaah en Zijn Boodschapper. Allaah wenst slechts slechte daden en zondes van jullie weg te nemen, O leden van de familie van de Profeet, en jullie geheel rein te maken. En herinner jullie wat in jullie huizen wordt voorgedragen van de Verzen van Allaah en van de wijsheid (Soennah) Voorwaar Allaah is Zachtmoedig, Alwetend..[Sura Al-Ahzaab (33): Aayah 33.]

En zo beval Allaah de moeders van de gelovigen en alle moslimvrouwen behoren tot dat gebod, in hun huizen te blijven omdat dat hun bescherming is en hun afstand biedt van de oorzaken van immoraliteit. Een vrouw die haar huis onnodig verlaat kan “At-Tabarradj” veroorzaken en tot ander kwaad leiden. Vervolgens worden zij ook bevolen goede daden te verrichten, zoals het uitvoeren van het gebed, het geven van de zakaat en gehoorzaamheid aan Allaah en Zijn Boodschapper. Dat alles beschermt haar tegen het plegen van verachtelijke en laakbare handelingen. Vervolgens worden zij naar dat geleid wat hen voordeel oplevert in deze wereld en de volgende, en dat via het continue in contact te staan met de Qor’aan en de Reine Profetische Tradities die beide onreinheden van het hart verwijderen en het van onrechtvaardigheid/zonde reinigen, en naar de waarheid leiden en naar dat wat correct is.

Allaah De Verhevene zegt:

O profeet! Zeg jouw echtgenotes en jouw dochters en de vrouwen van de gelovigen dat zij zichzelf met hun Djalabieb sluieren. Op die manier is het makkelijker om hen te herkennen en er wordt hen geen kwaad aangedaan. En Allaah is Vergevingsgezind, Meest Barmhartig.. [Sura Al-Ahzaab (33): Aayah 59]

Jalaabeeb: meervoud van Jalbaab. Een los kledingstuk dat het gehele lichaam van de vrouw bedekt. Enkele van de commentatoren hebben gezegd dat een vrouw er haar gezicht en hoofd mee moet bedekken, met uitzondering van 1 oog, ten einde te weten dat zij een vrije vrouw is en zo niet blootgesteld wordt aan welk kwaad dan ook.

En zo beval Allaah Zijn Profeet, hij is de overbrenger van de Boodschap van zijn Heer, zijn vrouwen en dochters te vertellen en alle vrouwen van de gelovigen zichzelf te sluieren met hun Djalabieb wanneer zij naar buiten gaan voor een specifieke noodzaak, opdat zij geen schade ondervindt van mensen met corrupte harten. Als deze kwestie al van zo’n belang is, laat staan dat zij het werkterrein van mannen betreedt, zich met hen vermengt en haar behoefte aan hen laat zien door toedoen van haar werkneming waardoor zij, als gevolg van haar inzet om op hun nivo te komen, zoveel van haar vrouwelijkheid opgeeft en haar bescheidenheid verliest. Dit alles om een gelijkheid te bereiken van de twee seksen die beiden verschillen in betekenis en vorm.

Allaah, de Sublieme, De Verhevene zegt:

Zeg tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken. Dat is reiner voor hen. Allaah is Alwetend over wat zij doen. En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid te bewaken en niet hun sieraad tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is en hun Chomor over hun Djoeyoeb te trekken.. [Sura An-Noor (24): Aayah 30-31]

Chomor: Meervoud van Chimaar. Het wordt gebruikt door een vrouw om haar hoofd te bedekken. De commentatoren hebben aangegeven dat gedurende de tijd van onwetendheid, voor de Islaam, de vrouwen hun ‘Khumaar’ van achter lieten vallen en vanwege de wijde opening van hun lange kledingstukken aan de voorkant hun nekken en kettingen blootgesteld werden.
Djoeyoeb: Meervoud van djayb. De oorspronkelijke betekenis van het woord is de opening in een kledingstuk waardoor het hoofd komt. Enkele van de commentatoren hebben aangegeven dat het refereert aan de positie van de opening en dus zou de betekenis in de Aayah ‘ hun boezems’ zijn.

Allaah beval Zijn Profeet, de gelovige mannen en vrouwen in te lichten hun ogen neer te slaan en zichzelf te beschermen van de geslachtsdelen tegen ontucht en toen maakte Hij, De Verhevene, duidelijk, dat dit reiner voor hen is. Het is duidelijk dat het zichzelf beschermen tegen het plegen van ontucht behaald wordt door zijn oorzaken (aanleidingen) te vermijden en er kan geen twijfel over bestaan dat het laten staren van ogen en het mixen van mannen en vrouwen op het werk en ergens anders één van de grootste oorzaken zijn voor de bedrijving van ontucht.

Deze twee kwesties, het neerslaan van de ogen en bescherming tegen immoraliteit die vereist worden van de gelovige, zijn onmogelijk te bereiken wanneer hij met “Al-Ajnabiyyah” werkt, als haar collega of partner.

Al-Marr’atoel-Adjnabiejah: Letterlijk: een buitenlandse vrouw. Het betreft alle vrouwen waar een man volgens de islaamitische wet mee mag trouwen.

En zo beval Allaah de gelovige vrouwen hun ogen neer te slaan en kuis te zijn en niet hun schoonheid te tonen behalve dat wat niet te verbergen valt (zoals haar eigenlijk verschijning). Hij beval hen tevens hun hoofdbedekkingen over hun boezems te laten vallen, welke het bedekken van haar hoofd en gezicht omvatten.

Hoe kan dus het neerslaan van de ogen, kuisheid en het verbergen van de schoonheid van de vrouw bereikt worden als zij gaat werken op het terrein van mannen en zich met hen vermengt? Hoe is het mogelijk voor de moslimvrouw haar ogen neer te slaan terwijl zij zij aan zij staat met “Al-Adjnabee”, onder het voorwendsel dat zij met hem samenwerkt of gelijk is aan hem in alles wat hij doet?

Al-Adjnabee: Letterlijk: een buitenlandse man. Het betreft alle mannen waar een vrouw volgens de Islaamitische Wet mee mag trouwen.

De Islaam heeft alle oorzaken en redenen verboden die leiden tot dat wat verboden is en daarom heeft de Islaam vrouwen bevolen niet op een verleidende manier met mannen te praten omdat dat een begeerte voor die vrouwen bij de man kan opwekken. Zoals Allaah, De Verhevene zegt:

O vrouwen van de Profeet! Als jullie Allaah vrezen zijn jullie niet als andere vrouwen. Weest daarom niet minzaam in jullie manier van spreken, waardoor degene in wiens hart een ziekte is begeerte gaat voelen, en spreekt een juist woord..[Sura Al-Ahzaab (33): Aayah 32]

Wat bedoeld wordt is de ziekte van lust, hoe kan dat dus vermeden worden terwijl er vermenging van de seksen plaatsvindt?

Wat vrij duidelijk is dat wanneer zij gaat werken waar mannen werken zij hoogstwaarschijnlijk met hen zal gaan moeten praten en zij met haar, en zij zal haar spraak mooi moeten maken voor hen en zij voor haar. Vervolgens verfraait de Satan immoraliteit en maakt het aantrekkelijk en nodigt hiernaar uit, totdat zij ten prooi vallen aan hem.

Allaah is Wijs en Alwetend en daarom heeft Hij vrouwen bevolen om de Hidjaab te dragen. Dat is alleen omdat er tussen de mensen deugdzame en pure mensen zitten maar ook anderen die ontuchtplegers en criminelen zijn. Het dragen van de Hidjaab voorkomt dus, met de Wil van Allaah, verleiding en verhindert zijn oorzaken en zorgt daarbij voor zuiverheid voor de harten van zowel de mannen als de vrouwen als ook voor ontwijking van elke verdenking en beschuldiging.

Allaah, De Sublieme, De Verhevene zegt:

En wanneer jullie hen (de vrouwen van de Profeet) om iets vragen, vraagt het hen dan van achter een afscheiding. Dat is reiner voor jullie harten en voor hun harten..[Sura Al-Ahzaab (33): Aayah 53]


En de beste Hidjaab (afscheiding) voor een vrouw, na het bedekken van haar gezicht en lichaam met kleding, is haar huis.

De Islaam heeft het voor haar verboden zich te mengen met mannelijke “Adjaanib” zodat zij zichzelf niet blootstelt aan directe of indirecte verleiding (fietnah). Het vereist haar thuis te blijven en niet naar buiten te gaan, behalve wanneer er een toegestane noodzakelijke reden is die haar dit toestaat, maar dan met handhaving van het Islaamitische fatsoen dat van haar wordt geeist. Allaah heeft haar verblijf in het huis aangeduid als “Qaraar”, en deze betekenis omvat één van de edelste betekenissen omdat het stabiliteit van haar eigen-ik en kalmte voor haar hart en verruiming van haar innerlijk bevat. De verlating van deze stabiliteit leidt tot verstoring van haar eigen-ik, onstabiliteit van haar hart, versmalling van haar innerlijk en blootstelling aan dat wat waarvan de gevolgen niet prijzenswaardig zijn.

De Islaam heeft het geheel en al verboden verklaard alleen te zijn samen met “Al-Adjnabiyyah”, behalve wanneer daar een “Mahram” bij aanwezig is en het heeft de vrouw verboden te reizen zonder haar “Mahram” zodat elke aanleiding tot ontucht vermijdt kan worden, de zonde ontweken kan worden en alle redenen die naar het slechte kunnen leiden gestopt worden (Inshaa-Allaah). Dit is een daadwerkelijke bescherming tegen twee van de beramingen van de Satan. Om deze reden is het authentiek dat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd:

Mahram: Een volwassen en bij volle verstand zijnde persoon die moslim is waar het voor een vrouw niet toegestaan is mee te trouwen volgens de Islaamitische Wet, zoals haar vader, broer, oom of opa.

Ik heb geen Fietnah (beproeving) achter me gelaten die schadelijker is voor mannen dan ‘de vrouwen’.”

En het is authentiek dat Hij heeft gezegd:

Vrees het wereldse leven en vrees de (fietnah van) vrouwen want voorwaar, de eerste Fietnah (beproeving) voor de Israëlieten werd veroorzaakt door vrouwen.”

Het is mogelijk dat sommige uitnodigers die oproepen tot ‘het mengen van de seksen’ zich vasthouden aan de oppervlakkige betekenis van enkele wetteksten, waarvan de echte betekenis en bedoeling niet waargenomen kan worden behalve door degene wiens hart verlicht is door Allaah en aan wie begrip van de religie is gegeven en al het argumentatiemateriaal (Qor`aan, Soennah, Selef) bijelkaar verzameld heeft, en alle delen van deze argumentatie van elkaar af kan wegen zonder ook maar één deel te scheiden van een ander deel.

Een voorbeeld voor één van die wetteksten waar zij zich aan vasthouden is, dat een aantal vrouwen tijdens enkele militaire expedities uittrokken met de Profeet.

Het antwoord hierop is echter dat zij voor het bereiken van vele profijten uitrokken met hun “Mahaarim” en hier konden voor hen, door hun Iemaan, Godsvrees, vergezelling van hun Mahaarim en hun bekommering voor het dragen van de Hidjaab nadat de Verzen hierover waren neergezonden, geen nare gevolgen van ontucht uit voortvloeien. Integenstelling tot vele vrouwen in deze tijd!

Het is bekend dat de situatie van een vrouw die haar huis verlaat om te gaan werken totaal anders is dan die van de vrouwen die met Allaah’s Profeet . op een militaire expeditie gingen. De vergelijking van deze twee situaties is dus een onjuiste analogie. Ook moeten we ons eens afvragen wat onze vrome voorgangers (de Selefoes-Saalih) begrepen van deze kwestie, want er is geen twijfel dat ‘zij’ de bedoelingen van het argumentatiemateriaal beter begrepen dan wie dan ook en zij stonden dichter bij de praktuele toepassing van de Qor’aan en de Tradities van de Profeet.

Wat is hetgene dat door de geschiedenis heen over hen is overgeleverd? Hebben zij het werkveld voor de activiteiten van de vrouw uitgebreid zoals diegenen die oproepen tot het mengen van mannen en vrouwen claimen? Hebben zij aan de hand van dat wat in de teksten vermeld staat overgeleverd dat een vrouw op elk terrein in het leven mag samenwerken met mannen en met hen mag concurreren en mixen? Of begrepen zij dat deze kwesties begrensd waren en deze niet toepasbaar zijn op andere aangelegenheden?

Wanneer we de Islaamitische overwinningen en militaire expedities die door de geschiedenis heen plaatsvonden, gaan onderzoeken, vinden we deze vermenging van mannen en vrouwen niet. De oproep van vandaag de dag echter, voor de verwerving van een vrouw als soldaat, die wapens draagt en moordt als een man, is niets meer dan een reden van de verwoesting en het kapot gaan van de morrelen van het leger, ookal noemt men dit “verlichting” van het leger.

Want, wanneer het natuurlijke gevoel van een man samen komt met die van een vrouw en zij alleen met elkaar zijn zal er door woordenwisselingen en conversaties een natuurlijke, affectie, intimiteit en ontspanning ontstaan tussen beiden. En aangezien het één tot het ander leidt is het sluiten van de deur van Fietnah (verleiding) veiliger en verstandiger en vermijdt vervalling in toekomstige spijt.

De Islaam neemt het bevorderen/steunen/propageren van hetgeen wat nuttig/voordelig is en het voorkomen/vermijden van het kwaad en het sluiten van de deuren van zijn oorzaken serieus inacht. Het is eerder genoemd dat het mengen van mannen en vrouwen op het werk een grote oorzaak is voor het verval van een volk en de corruptie van zijn samenleving. Het is tevens een historisch feit dat een van de voornaamste redenen voor het verval en bederf dat plaatsvond bij de oude Romeinse en Griekse beschavingen e.d. de verschijning was van de vrouw die haar domein verliet en in die van de mannen terecht kwam en met hen ging concurreren. Dit heeft tot corruptie van de morrelen van de man geleid en hun verlating van dat wat de gemeenschap naar een materiele en spirituele ontwikkeling zou duwen. Als de vrouw tevens druk is buitenshuis, leidt dit tot falen van de man en verbeuring van de natie en het veroorzaakt tevens ineenstorting van de structuur en corruptie van de familie, achteruitgang van de morrelen van de kinderen. Evenals dit, leidt dit ook tot de overtreding van de principes die Allaah heeft verklaard in de Qor’aan, wat inhoudt dat de man als toezichthouder over de vrouw is aangesteld.

De Islaam bekommert zich tevens voor het feit dat een vrouw afstand dient te nemen van alles dat tegen haar aard in gaat en dus is het verboden voor haar toevertrouwd te worden met openbaar gouverneurschap, zoals de leiderschap van een land, de uitvoering van de wet (rechter) en al die taken die ‘openbare verantwoordelijken’ met zich meebrengen. Omdat de Profeet hierover gezegd heeft:

"Geen volk zal slagen als het de leiding van zijn zaken aan een vrouw toevertrouwd." Overgeleverd door Al-Boechaarie in zijn verzameling van authentieke Hadieth.

Het openen van de deur die haar op het werkterrein van mannen laat binnenkomen, moet gezien worden als een tegenstelling van wat de Islaam voor haar geluk en stabiliteit bedoelt heeft. En dus verbiedt de Islaam de recrutatie van de vrouw voor de deelneming aan dat wat buiten haar oorspronkelijke werkgebied en activiteitenveld valt.

Naast dat wat er gesteld wordt in de Qor'aan en de Tradities van de Profeet betreffende de verschillen tussen hun twee aarden en taken, hebben verschillende ervaringen bewezen dat, voornamelijk in de samenlevingen waarin mannen zich vrijelijk vermengen met vrouwen, dat mannen en vrouwen niet van nature noch van aard gelijk zijn. Zij die oproepen tot gelijkheid van de tedere seks met die van mannen zijn of onwetend of doen alsof ze onwetend zijn omtrent de basisverschillen tussen hen.

De voorafgaande Fatwaa (Rechtsgeldige Uitspraak) werd genomen uit het boek getiteld "Mushaarikatul Marr'a Lirrajuli Fee Maydaan 'Amaliihee"- door Zijne Eminentie Abdoel-‘Aziez bin Abdoellaah bin Baaz (Rahimahoellaah). Hij is tevens aanwezig in deel 1 blz. 424 van zijn Fatawa.

1 reacties:

Unknown zei

Gebedstijden Amsterdam, gebedstijden Rotterdam, gebedstijden Den Haag, gebedstijden Utrecht, gebedstijden Eindhoven, gebedstijden Maastricht, gebedstijden Haarlem, gebedstijden Gouda, gebedstijden Ramadan 2018, bidtijden islam, bidtijden moslims, gebedstijden 2018, gebedstijden nederland.

www.salaamislam.nl/gebedstijden/

Een reactie posten

Live duroos