Gebedstijden op de Noordpool

Alle lof en dank behoort toe aan Allaah alleen en zegeningen en vrede zij met degene na wie er geen Profeet zal zijn.

De "Standing Committee for Academic Research and Issuing Fatwas" heeft de vraag gelezen dat verstuurd was naar de secretaris-generaal (hoogste ambtenaar aan een ministerie) door de secretaris van de Unie Moslimstudenten in Holland, en welke doorgestuurd is aan hen door de secretaris van de Raad van Hoge Geleerden. De tekst van de vraag is als volgt.

Wij hopen dat u ons een fatwa kunt geven over de manier waarop de tijden van Maghrib, Isha en Fajr vastgesteld worden, en ook de eerste dag van Ramadan en de eerste dag van Eid al-Fitr. Dit omdat de wijze waarin de zon opkomt en daalt in de landen uit Noord-Europa die vlakbij de Noordpool liggen, anders is dan de wijze waarin het opkomt en daalt in de oostelijke Moslimlanden. De reden daarvoor heeft te maken met de timing van het einde van de rode en witte schemering. Er kan gesteld worden dat in de zomer de witte schemering voor bijna de hele nacht duurt, aldus is het moeilijk om de tijd voor Isha vast te stellen en het aanbreken van daglicht.

Zij antwoordden:

De Raad van Hoge Geleerden in het Koninkrijk van Saudi-Arabië vaardigde een verklaring uit over het vaststellen van de gebedstijden, het vaststellen van het begin van de dageraad voor iedere dag, en het einde van de dageraad in Ramadan, in landen als die van u. Dit is wat het vermelde:

Na bestudering, onderzoek en beraadslaging van de zaak, besloot de Raad het volgende:

Wie in een land verblijft waar de nacht onderscheiden kan worden van de dag door de aanvang van daglicht en de opkomst van de zon, maar de dag extreem lang is in de zomer en extreem kort in de winter, is verplicht om de vijf dagelijkse gebeden te verrichten op de tijden die bekend zijn in de sharee'ah. Dit vanwege de algemene betekenis van de woorden van Allaah (interpretatie van de betekenis):

Houd as-Salaat bij het verbleken van de zon tot aan het donker van de nacht (i.e. het Dohr, 'Asr, Maghreb en 'Isha gebed), en reciteer de Qor-aan bij de dageraad (i.e. het Fadjr - ochtendgebed). Voorwaar, van het reciteren bij de dageraad wordt getuigd (bijgewoond door de engelen die belast zijn met de mensheid van de dag en de nacht). [17:78]

Wanneer u as-Salaat (het gezamenlijk gebed) hebt beëindigd, gedenkt dan Allaah staande, zittende en op uw zijde (liggende). Maar wanneer u veilig zijt, houdt as-Salaat, voorwaar, as-Salaat is de gelovigen op vastgestelde uren opgelegd. [4:103]


En omdat het bewezen is door Buraydah (moge Allaah tevreden met hem zijn) dat een man de Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) vroeg over de gebedstijden, en hij zei tegen hem: "Bid met ons voor deze twee." wat twee dagen betekent. Toen de zon zijn hoogtepunt voorbij ging, zei hij tegen Bilal om de Adhaan te geven, vervolgens zei hij hem om de Iqaamah voor Dohr te geven. Dan zei hij hem om de Iqaamah voor 'Asr te geven toen de zon nog hoog stond en helder wit was. Toen zei hij tegen hem om de Iqaamah voor Maghreb te geven wanneer de zon onderging. Toen zei hij tegen hem om de Iqaamah voor 'Isha te geven wanneer het avondrood verdwenen is. Toen zei hij tegen hem om de Iqaamah voor Fajr te geven wanneer het ochtendlicht tevoorschijn kwam. Toen, op de tweede dag, zei hij tegen hem om Dohr uit te stellen totdat de extreme hitte voorbij was, en hij deed dat. Hij bad 'Asr toen de zon hoog was, het uitstellende tot na de tijd waarop hij het voorheen verricht had. Hij bad Maghreb voordat het avondrood verdwenen was; hij bad 'Isha toen een derde van de nacht voorbij ging; en hij bad Fajr toen het klaarlichte dag was. Vervolgens zei hij: "Waar is de man die naar de gebedstijd vroeg." De man zei; "Hier ben ik, O Boodschapper van Allaah." De Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) zei: "De tijd voor jouw gebed bevind zich binnen de limieten van wat je gezien hebt."

(Overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem)

Het is overgeleverd door 'Abd-Allaah ibn 'Amr ibn al-'Aas dat de Boodschapper van Allaah (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) zei:
"De tijd voor Dohr is vanaf wanneer de zon zijn hoogtepunt voorbij is en de schaduw van een man even lang is als zijn lengte, totdat de tijd voor 'Asr aanbreekt. De tijd voor 'Asr duurt totdat de zon geel wordt. De tijd voor Maghreb duurt totdat het avondrood vervaagt. De tijd voor 'Isha duurt tot middernacht. De tijd voor Sobh (Fajr) duurt tot het begin van de dageraad zo lang de zon nog niet begonnen is op te komen. Wanneer de zon op komt stop (dan) met bidden, want het stijgt tussen de twee hoorns van Shaytaan." (Overgeleverd door Moesliem in zijn Saheeh)

En er zijn andere a'hadeeth overgeleverd over de definiëring van de tijden van de vijf dagelijkse gebeden, via de woorden en handelingen van de Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa sallam). Het maakt geen verschil uit of dat de nacht en dag lang of kort zijn, zo lang als dat de gebedstijden onderscheiden kunnen worden door de tekenen die geïdentificeerd werden door de Boodschapper van Allaah (sallAllaahu 'alayhi wa sallam).

Dit met betrekking tot de tijden van de gebeden. Met betrekking tot de tijden van hun vasten in Ramadan, voor degene op wie het van toepassing is, moeten zich onthouden van voedsel, drank en al het andere dat het vasten ongeldig maakt, iedere dag van de Ramadan, vanaf het aanbreken van de dageraad tot zonsondergang in hun landen, zo lang de nacht onderscheiden kan worden van de dag, en wanneer dag en nacht samen 24 uur zijn. Het eten, drinken, hebben van gemeenschap, etc. is alleen in de nacht toegestaan, ook al is het kort. De sharee'ah van de Islam is universeel en van toepassing op alle mensen in alle landen. Allaah zegt (interpretatie van de betekenis):


..en eet en drinkt, totdat bij de dageraad de witte draad zich onderscheidt van de zwarte draad. Voltooit dan het vasten tot het vallen van de avond... [2:187]

Wie niet in staat is het vasten af te maken doordat de dag zo lang is, of wie het uit ervaring weet of door het advies van een bekwame, betrouwbare dokter of denkt dat het vasten tot zijn dood kan leiden of hem zeer ziek zal maken, of zijn ziekte zal verergeren of zijn herstel zal belemmeren, mag zijn vasten verbreken en de dagen inhalen die hij in een maand gemist heeft wanneer hij dat kan doen. Allaah zegt (interpretatie van de betekenis):

..Wie daarom (de halve maan op de eeste nacht van) de maand (van Ramadan) beleeft, moet die maand vasten en wie ziek of op reis is, dezelfde aantal (aan dagen waarin men niet vastte inhalen op) andere dagen...[2:185]

Allaah belast geen persoon boven zijn vermogen...[2:286]

..Allaah wenst u niet in moeilijkheden te brengen...[5:6]

Ten tweede:

Wie in een land leeft waar de zon niet onder gaat in de zomer en niet opkomt in de winter, of wie bijvoorbeeld in een land leeft waar de dag zes maanden duurt en de nacht zes maanden duurt, moet de vijf dagelijkse gebeden verrichten in iedere periode van vierentwintig uur. Zij moeten hun tijden ramen volgens het dichtstbijzijnde land waarin de tijden van de vijf dagelijkse gebeden van elkaar onderscheiden kunnen worden, want het is bewezen in de hadeeth van Israa-e en Mi'raadj (de Nachtreis van de Profeet en de Hemelvaart) dat Allaah deze Oemmah vijftig gebeden heeft opgelegd iedere dag en nacht, vervolgens bleef de Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) zijn Heer om mindering vragen totdat Hij zei: ..O Muhammad, dat zijn vijf gebeden iedere dag en nacht, en voor ieder gebed is er de beloning van tien, dat zijn vijftig gebeden..." (Overgeleverd door Ahmad (3:148) en Moesliem (1:145))

En het is bewezen in de hadeeth van Talhah ibn 'Ubayd-Allaah (moge Allaah tevreden met hem zijn) dat hij heeft gezegd: Een man uit Najd met ongekamd haar kwam naar de Boodschapper van Allaah (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) en wij hoorden zijn harde stem maar konden niet verstaan wat hij zei, totdat hij dichterbij kwam en wij erachter kwamen dat hij over de Islaam aan het vragen was. De Boodschapper van Allaah (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) zei: Vijf gebeden iedere dag en nacht. De man vroeg: Moet ik nog iets anders doen? De Boodschapper van Allaah (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) zei: Nee, tenzij je vrijwillige (naafil) gebeden wilt verrichten...

En het is bewezen in de hadeeth van Anas ibn Maalik (moge Allaah tevreden met hem zijn) dat hij heeft gezegd: Het was ons verboden om de Boodschapper van Allaah (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) over iets te vragen, aldus hielden wij ervan wanneer een intelligente man van onder de mensen uit de woestijn kwam en zei: O Muhammad, jouw boodschapper kwam naar ons en zei dat je claimt dat Allaah jou gezonden heeft. Hij zei: Hij sprak de waarheid... De man zei: En jouw boodschapper claimde dat wij vijf gebeden iedere dag en nacht moeten verrichten. De profeet (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) zei: Hij sprak de waarheid. De man zei: Bij Degene Die jou gezonden heeft, heeft Allaah dat jou opgelegd? Hij zei: Ja...

Het was bewezen dat de Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) zijn metgezellen vertelde over de Dajjaal (antichristus). Hij werd gevraagd hoe lang hij op aarde zou verblijven, en hij zei: Veertig dagen, één dag als een jaar, één dag als een maand, één dag als een week en de rest zoals jullie dagen. Er werd gezegd: O Boodschapper van Allaah, de dag die als een jaar is, zullen de gebeden van één dag genoeg voor ons zijn dan? Hij zei: Nee, waardeer ze.
Dus de dag die als een jaar zal zijn wordt niet gezien als één dag waarin enkel vijf gebeden genoeg zijn, veeleer zijn wij verplicht om vijf gebeden te verrichten in iedere vierentwintiguurse periode (etmaal). Hij beval hen om de gebeden te verrichten op de tijden als die van een reguliere dag.

Dus de moslims in het land die in de vraag genoemd worden moeten de tijden van het gebed in dat land bepalen, waarbij die tijden gebaseerd worden op het dichtstbijzijnde land waarin de nacht en de dag van elkaar onderscheiden kunnen worden en de tijden van de vijf dagelijkse gebeden zijn bekend volgens de tekenen beschreven in de sharee'ah, binnen iedere etmaal.

Evenzo moeten zij Ramadan vasten. Zij kunnen hun tijden voor het vasten instellen en het begin en einde van Ramadan en de tijden van het starten en verbreken van het vasten op iedere dag bij zonsopgang en zonsondergang vaststellen volgens het dichtstbijzijnde land waarin de nacht onderscheiden kan worden van de dag. De totale periode moet tot vierentwintig uur zijn, vanwege de bovengenoemde hadeeth van de Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) over de Dajjaal, waarin hij zijn metgezellen vertelde hoe de tijden van de vijf dagelijkse gebeden vast te stellen. Er is geen verschil tussen het vasten en het gebed in dit opzicht.

En Allaah is de Bron van kracht. Moge Allaah de zegeningen en vrede over de Profeet Muhammad en zijn familie en metgezellen zenden.

Al-Lajnah al-Daa'imah li'l-Buhooth al-'Ilmiyyah wa'l-Ifta'.
Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah, 6/130-136


0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos