De verdienste van vrijdag.


Allah de meest Verhevene heeft vrijdag verkozen boven de overige dagen van de week. Net zoals Hij Ramadan heeft verkozen boven de overige maanden van het jaar. En Mekka boven alle steden heeft verkozen en onze profeet Mohammed salla allaho alaihi wa sellam boven de hele schepping.

Allah zegt:

En jouw Heer schept wat Hij wil en verkiest” (wat Hij wil van Zijn schepping) al-Qasas vers 68

De voorgaande volkeren, Joden en Christenen, zijn niet geleid tot deze dag. De Joden hebben zaterdag als dag gekozen en de Christenen zondag. Wij zijn na hen gekomen en Allah heeft ons geleid naar de beste dag. [Sahih Moslim]

De profeet salla allaho alaihi wa sellam zegt: “De beste dag waarin de zon is opgekomen is vrijdag…” [Sahih Moslim]

En in een andere overlevering:

De vrijdag tot aan de (andere) vrijdag is een kwijtschelding van wat zich daartussenin bevind (aan zonden) zolang de grote zonden niet worden begaan.” [Bocharie]

Vrijdag, de dag waar velen van ons de waarde niet van kennen.

Het is aanbevolen om vanaf vrijdagnacht-begint met zonsondergang van donderdag- en op vrijdag zelf, veel vredeszegeningen over onze nobele profeet salla allaho alaihi wa sellam uit te spreken. [Bayhaqi]

Verder is het sterk aanbevolen -bij sommige geleerden zelfs verplicht- om de wassing te verrichten voor het vrijdaggebed. [Bocharie]

Deze kan worden verricht vrijdag vanaf zonsopgang, maar het beste is niet te lang voor aanvang van het vrijdaggebed; aangezien de wassing daarvoor bedoeld is.

De sunnah is om de wassing te beginnen met de wodoe.

Let op: indien er vóór, tijdens, of na deze wassing geen wodoe wordt verricht, maar slechts wordt gedoucht; dient de wodoe alsnog te worden verricht voor het vrijdaggebed. De wassing alleen voor het vrijdaggebed volstaat niet.

Verder is het aanbevolen om netjes en schoon deze grote bijeenkomst met jouw medemoslims bij te wonen door je te ontdoen van eventuele nagels, okselhaar e.d. wat voor een nare geur kan zorgen. [Bocharie]

Ook is het aanbevolen om een geurtje op te doen en je netjes te kleden. [Bocharie]

Verder is het aanbevolen om vroeg te gaan [Bocharie]

En indien mogelijk; lopend. [Tirmidhi]

Degenen die vroeg in de moskee aanwezig zijn kunnen deze tijd benutten met het lezen van de Qoraan, gedenken van Allah en/of het bidden van vrijwillige gebeden. Deze gebeden zijn niet gebonden aan aantal; je bid sets van twee raka’aat totdat de imam de minbar betreedt.

Een fout die sommigen van ons maken is dat ze op de eerste de beste plek gaan zitten terwijl er voorin de moskee nog plaatsen vrij zijn. De beste rijen zijn de rijen vooraan. Ook raakt de moskee hierdoor vroegtijdig vol, wat de laatkomers benadeelt.

Er mag niet gesproken worden terwijl de imam aan het preken is. Zelfs niet om iemand die spreekt te attenderen op zijn gedrag. [Bocharie]

Wat betreft de laatkomers:

Wanneer je de moskee betreed terwijl de imam aan het preken is, bid je twee korte raka’aat voordat je gaat zitten. [Bocharie]

Mocht je de moskee betreden terwijl de adhaan gaande is; wacht dan niet tot deze afgelopen is, maar bid twee raka’aat.

Mocht je zo laat komen dat de imam al begonnen is aan het gebed, dan geldt de volgende regelgeving: als je het gebed pas betreed nadat de imam zijn hoofd heeft opgeheven uit de rokoe' van de tweede rak'ah dan heb je het vrijdaggebed gemist. Dat houdt in dat je na de selaam van de imam dohr bid; vier raka'aat zoals gewoonlijk.

Heb je het gebed betreden terwijl de imam in de rokoe' is van de tweede rak'ah of daarvoor; dan heb je het vrijdaggebed gehaald. Dat houd in dat je dan slechts inhaalt wat je hebt gemist. Net zoals je dat doet bij de overige gebeden.

De sunnah is om na het vrijdaggebed vier raka’aat in de moskee te bidden. Twee raka’aat en vervolgens weer twee. Bid je dit vrijwillige gebed thuis, dan bid je twee raka’aat.

Op deze dag bevind zich een tijdstip waarop de du’a (smeekbede) sterk verhoord is [Bocharie]. Veel geleerden zijn van mening dat dit tijdstip vóór zonsondergang is.

Beste broeders die laks zijn met het bijwonen van het vrijdaggebed:

Allah zegt:

O jullie die geloven, wanneer jullie tot het vrijdaggebed worden geroepen, haast jullie dan naar het gedenken van Allah en laat de handel. Dat is beter voor jullie, als jullie het wisten!” Jumu'ah vers 9

Jouw medegelovigen haasten zich om een plek te bemachtigen in deze gezegende bijeenkomst, en jij? Waar ben jij beste broeder?

Werk je op vrijdag en kun je niet de hele dag vrij krijgen, dan kun je op zijn minst een regeling treffen om het gebed bij te wonen om vervolgens direct terug te keren naar jouw werkplek. Waar een wil is, is een weg…..

Wie heeft recht op onze zakaat?Wie heeft recht op onze zakaat?
In het vorige bericht (zie www.facebook.com/abulfadlmedina) is de manier waarop de zakaat wordt berekend besproken en in dit bericht gaan we in op de rechthebbenden.

Allah de meest Verhevene heeft in de Qoraan verduidelijkt aan wie wij onze zakaat moeten geven. Dit zijn acht groepen die Allah in één vers heeft genoemd:

Allah zegt:

“Voorwaar, de zakaat is slechts voor de armen (1) en de behoeftigen (2) en de werkenden (aan de inzameling ervan) (3) en de Moe’allaf (4) en voor het vrijkopen van de slaven (5) en de schuldenaren (6) en om (uit te geven) op de weg van Allah (Djihaad) (7) en voor de reiziger (die zonder proviand is komen te staan) (8) als een plicht tegenover Allah ...” [9:60]

De zakaat mag alleen aan deze acht groepen worden gegeven, aan andere doeleinden hoe vroom ze ook mogen zijn mag geen zakaat worden besteed. Zoals het bouwen van moskeeën e.d.

In dit bericht gaan we in op drie groepen rechthebbenden:

De armen

Allah heeft als eerste de armen genoemd omdat zij het meest behoeftig zijn. De arme is niet wat wij ons voorstellen bij het woordje ‘arme’: namelijk iemand die geen woning heeft en er onverzorgd bijloopt.

Met een arme wordt in islamitische termen een persoon bedoeld die helemaal geen inkomen heeft, of een inkomen heeft maar dat het minder dan de helft van zijn jaarlijkse kosten dekt.

Voorbeeld

Een persoon heeft een inkomen op jaarbasis van 3000 €, en zijn jaarlijkse kosten (en die van de mensen die hij onderhoudt) qua huur, eten, kleding e.d. bedraagt 7000 €. Dan behoort deze persoon tot de groep ‘armen’ (faqier) omdat zijn inkomen minder dan de helft van zijn jaarlijkse kosten dekt. Hij heeft in dit geval recht op datgene wat hij op jaarbasis tekort komt, en dat is in dit voorbeeld 4000 €.

De behoeftigen

De behoeftige is in minder hoge nood dan de arme. Een persoon die onder de behoeftigen valt, heeft voldoende inkomen om de helft van zijn jaarlijkse kosten te dekken of meer dan de helft.

Voorbeeld

Een persoon heeft een inkomen op jaarbasis van 3000 €, en zijn jaarlijkse kosten zijn 4000 €. Dan behoort deze persoon tot de groep ‘behoeftigen’ (miskien) omdat zijn inkomen meer dan de helft van zijn jaarlijkse kosten dekt. Hij heeft in dit voorbeeld recht op 1000 € zakaat.

Het valt op dat het enige verschil tussen de twee groepen, de hoogte in nood is. Ze komen beiden overeen in het feit dat hun inkomsten niet genoeg zijn om hun jaarlijkse kosten te dekken. En dat is dus ook de reden waarom zij recht hebben op zakaat.

De schuldenaren

Een persoon die genoeg inkomsten heeft om zijn jaarlijkse kosten te dekken, maar met een schuld zit en niet in staat is om deze af te lossen is ook rechthebbende. Dit wanneer het om een noodzakelijke schuld gaat, zoals voor het kopen van gepaste kleding voor zijn gezin e.d. En niet een schuld is vanwege het kopen van allerlei luxe.

Deze schuld mag ook direct aan de schuldeiser worden afgelost, als de schuldenaar bijvoorbeeld niet goed met geld om kan gaan en wordt gevreesd dat hij het zal verspillen.

Intentie

De zakaat is een aanbidding en voor elke aanbidding is een intentie vereist. Dus wanneer je een persoon geld geeft als zakaat moet de intentie van zakaat vooraf zijn genomen (in het hart). Je kan een bedrag dat je iemand hebt gegeven zonder intentie dat het zakaat is daarom niet achteraf als zakaat beschouwen.

Vermelden dat het zakaat is

Wanneer jij zo goed als zeker weet dat een bepaalde persoon recht heeft op zakaat, hoeft het niet te worden vermeld dat het geld dat jij hem geeft zakaat is. Aangezien dit de betreffende persoon in verlegenheid kan brengen.

Wie je geen zakaat mag geven

Iedereen die jij verplicht bent te onderhouden (wanneer zij dat nodig hebben en jij daartoe in staat bent) mag je geen zakaat geven. Dat zijn met name jouw ouders (en hun ouders) en jouw kinderen (en hun kinderen). Aangezien je met het geven van zakaat jouw verplichting om hen te onderhouden op deze manier ontloopt. Wel wordt er een uitzondering gemaakt wanneer een persoon het niet ruim genoeg heeft om hen te onderhouden, dat hij ze van zijn zakaat geeft.

Voorgaande jaren

Zakaat die jij voorgaande jaren niet hebt uitgegeven vanwege bijvoorbeeld onwetendheid, komt niet te vervallen. Met het tonen van berouw maak je goed wat tussen jou en Allah is, maar de schuld naar de armen en behoeftigen blijft staan.

Wie niet exact weet wat zijn inkomsten waren, maakt een schatting totdat hij het gevoel heeft dat hij over al zijn voorgaande inkomsten zakaat heeft betaald (uiteraard de voorwaarden in het vorige bericht in acht nemende). Allah belast een persoon niet boven zijn vermogen.

Beste broeders en zusters:

Nu insha Allah duidelijk is hoe de zakaat wordt berekend en wie rechthebbende is, rest nu nog alleen het handelen naar deze kennis.

De zakaat is een onlosmakelijk onderdeel van ons geloof, net zoals het gebed en het vasten dat is.

In de Qoraan en Sunnah worden zware bestraffingen vermeld voor degene die zijn zakaat achterhoudt en het niet uitgeeft. Dit is daarom bepaald geen zonde waarmee de moslim Allah de meest Verhevene wil ontmoeten.


Wilt u ook aan de mailinglijst worden toegevoegd om regelmatig een bericht te ontvangen over uiteenlopende islamitische onderwerpen tijdens en na de Ramadan, meld u dan aan via:
www.kennisviamail.nl
 
Stuur het door; "Wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt." [Sahih Moslim]

Abulfadl, student aan de Universiteit van Medina. Saudi Arabië.

24 Ramadan

U kunt ons ook volgen op Facebook:

Wat maakt de "Woedoe" ongeldig?

Fatwa-reeks nr. 1: Wat maakt de "Woedoe" ongeldig?

De Sheikh Ibn 3Uthaimeen, moge ALLAH hem genadig zijn, heeft gezegd:

Bloed dat niet uit de voorste of achterste uitscheidingsweg komt, maakt de "Woedoe" (rituele reiniging) niet ongeldig. Ongeacht het weinig of veel is.

Ook wordt de "Woedoe" niet ongeldig door het overgeven of door pus dat uit wonden of dergelijke vloeit, omdat hetgeen dat uit het lichaam komt de "Woedoe" niet ongeldig maakt, behalve als het uit één van de twee uitscheidingswegen komt.

(ontleend aan "Fataawa fiel-hajj wal-3omra", deel 1/pag. 97)


Live duroos