Het vragen aan de Geleerden en hun waarde.

door Shaych 'Abdoel-Aziez ibn 'Abdoellaah ibn Baaz rahiemehoellaah.

Eenieder die onwetend is over de waarheid, moet de mensen van kennis vragen, (daarmee bedoelende) de mensen die bekend staan om hun kennis, hun deugdzaamheid en uitmuntendheid, en de superioriteit van hun geloof en leven. Hij (degene die onwetend is) zou naar hen moeten kijken vanuit dit perspectief, en moet de geleerden waarderen, en hun uitmuntendheid en deugdzaamheden kennen en doe`aa voor hen maken om de hoogste graad van succes en de grootste beloning te verkrijgen. Dit is omdat zij ons zijn voorgegaan in het behalen van grootse verdiensten, deugdzaamheden en goedheid. Zij zijn het geweest die onderwezen, leiding gaven en het pad duidelijk maakten voor ons. Moge Allaah, de Meest Verhevene, genade hebben met hen allemaal.

Het zijn de geleerden die deugdzaamheden en uitmuntendheid van 'het ons voorgegaan te zijn' bezitten, en de deugdzaamheden van kennis en da’wah van onder de Sahaabah en de mensen van kennis, en de Imaams die na hen kwamen. Dus men moet de enorme waarde van deze geleerden kennen. Het is dus noodzakelijk dat we Allaahs genade voor hen verzoeken en hen volgen in hun activiteiten, in het vermeerderen in kennis en het geven van da’wah, en we zouden altijd voorrang moeten geven aan hetgeen wat Allaah en zijn Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem) hebben gezegd.

En men moet geduldig hierin zijn, vaart maken in het doen van goede daden en het nabootsen van de geleerden in deze grootse deugdzaamheden. En voor hen Allaah`s genade verzoeken.

Echter, in geen enkel geval moet iemand zich helemaal vasthouden aan één enkele geleerde, zeggende dat hij (de geleerde waar hij aan vasthoudt) altijd helemaal gelijk heeft. Eerder zou hij moeten weten dat iedereen fouten kan maken (bij het geven van een regelgeving) en hij kan ook correct zijn. De correcte regelgeving is hetgeen wat in overeenstemming is met hetgeen wat Allaah en de Profeet Mohammed (salallaahoe 'alayhie was sallem) hebben gezegd, hetgeen is afgeleid uit de Qor'aan en de Soennah, door algemene overeenstemming van de mensen van kennis. Als zij onderling verschillen dan moeten ze terugkeren naar Allaah, de Meest Verhevene, en de Soennah van de Profeet Mohammed (salallaahoe 'alayhie was sallem).

Zoals Allaah in de Qor'aan zegt:


"En als jullie onderling ergens over geschillen, keer dan terug naar Allaah en Zijn Boodschapper." [Soerah an-Nisaa` 4: Vers 59]


"En waar jullie ook in verschillen van mening, het besluit daarvan is bij Allaah." [Soerah ash-Shoeraa 42:Vers 10]

Bron: Hoofdstuk 19 van het boek 'Words of Advice Regarding Da'wah'


0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos