Waarom worden sommige mensen lelijk?

Shaychoel Islaam ibn Taymiyyah rahiemehoellaa zegt het volgende:

''De persoon die oprecht en eerlijk is'', zijn eerlijkheid is klaarblijkelijk vanuit de straling op zijn gezicht, en zijn eerlijkheid kan gekend worden aan de hand van zijn gloed op zijn gezicht, evenzo het tegengestelde van de zondaar en leugenaar. Hoe ouder een persoon wordt, des te meer deze tekenen duidelijk worden. Dus een persoon zal als kind een helder gezicht hebben, echter als hij een zondig persoon wordt, volhardend in het verrichten van zonden, dan zal er zich een lelijk gezicht manifesteren in een latere stadia in zijn leven, en het tegenovergestelde is ook waar. Er is overlevert dat ibn `Abbaas (radiallaahoe `anhoe) heeft gezegd:

Voorzeker, rechtschapenheid verlicht het hart, laat het gezicht stralen, versterkt het lichaam, vermeerdert voorzieningen, en produceert een liefde in de harten van de schepping voor die persoon. Terwijl zondigheid het hart donker maakt, het gezicht vergrijst (somber maakt), het lichaam verzwakt, en een haat produceert in de harten van de schepping voor die persoon.

Het is mogelijk dat een persoon niet met opzet liegt, hij kan zelfs een persoon zijn die zich inzet in het verrichten van ibaadah en zuhd (wegblijven van de genietingen in deze wereld die toegestaan zijn) heeft. Echter heeft hij een valse incorrecte `Aqiedah betreffende Allaah, Zijn religie of Zijn Boodschapper (sallahoe `alayhie was sallem) of Zijn rechtschapen dienaren. En wat zich in de binnenkant bevindt heeft een effect op de buitenkant. Dus, deze valse incorrecte `Aqiedah waarvan hij dacht dat die correct was reflecteer op zijn gezicht, en zijn gezicht zal donker zijn in de mate van de valsheid die hij bezit. Zoals het is overlevert dat `Othmaan ibn `Affan (radiallahoe `anhoe) heeft gezegd:

Niemand verbergt het kwade in zichzelf behalve dat Allaah het duidelijk maakt aan de hand van zijn gezichtsuiterlijk en hetgeen zijn tong uitspreekt.


Vandaar dat sommige selef zeiden:

Als een persoon van innovatie zijn baard iedere dag zou verven, dan zou de verf van innovatie op zijn gezicht blijven.

Op de Dag des Oordeels zal dit zeer duidelijk zijn zoals Allaah zegt:

En op de Dag des Oordeels zul je zien van degene die gelogen hebben tegen Allaah dat hun gezichten zwart zullen zijn. Is er niet in Hel een verblijfplaats voor de arroganten?" [Soerah az-Zoemar, 39:60]

Hij Ta`ala zegt ook:

Op de dag dat sommigen gezichten wit zullen worden en sommigen zwart zullen worden; wat betreft degene waarvan de gezichten zwart zullen worden (tegen hen zal er gezegd worden): Hebben jullie Geloof verworpen nadat jullie het geaccepteerd hebben? Proef dan de bestraffing voor het verwerpen van Geloof. [Soerah Ali-`Imraan, 3:106]

Ibn `Abbaas en anderen hebben over dit vers gezegd:

'De lichte gezichten zullen Ahloel-Soennah zijn, en de donkere gezichten zullen de mensen van bid`ah en opsplitsing.

Bron: Aj-jawaab as-saheeh (Vol.4, pg. 306-307)


0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos