Het is een zaak waar meningsverschil over is.

door Shaych Saalih Fawzaan
Bewijsvoering met de uitspraak: ''In deze kwestie zit meningsverschil''

Allah zegt (interpertatie van de betekenis): En dit is het rechte pad dat tot Mij leidt. Volgt het daarom en volgt geen andere wegen opdat zij u niet van Mijn weg afleiden. Hiertoe vermaant Hij u, opdat gij vroom moogt zijn. [Al-An'aam: 153] En Hij, de Verhevene, zegt: O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en degenen, die onder u gezag hebben. En indien gij over iets twist, verwijst het naar Allah en Zijn boodschapper, als gij gelooft in Allah en de laatste Dag. Dit is beter en uiteindelijk het beste. [An-Nisaa: 59] En de Profeet -vrede zij met hem- zei: "En voorwaar, wie van jullie (na mij) zal leven, zal veel onenigheid zien. Houd jullie dus vast aan mijn Soennah en de Soennah van de rechtgeleide en rechtzinnige kaliefen na mij. Klamp hier aan vast en bijt hierin met jullie kiezen..''

Deze overlevering, op deze (manier) bevelen Allaah en Zijn Boodschapper ons om bij meningsverschil van Geleerden in een vraagstuk van de (Islamtische) vraagstukken om datgene te nemen wat bewezen is met bewijzen van het Boek en de Soennah, en datgene te verlaten wat niet overeenkomt met (dit) bewijs. Want dit is een teken van Geloof in Allah en de Laatste dag, en het is beter voor ons en kent het beste einde. Als wij (echter) datgene pakken wat niet overeenkomt met het bewijs dan (zorgt) dit voor dat wij van de Weg van Allah afwijken en dat wij terecht komen in dwaling. Netzoals Allah ons bekend maakte over de Joden en de Christenen, dat zij hun priesters en monikken tot Heren hebben genomen buiten Allah. Toen dit dubbelzinnig werd bij 'Adi Bin Haatim - Moge Allaah tevreden met hem zijn -, over hun [geleerde personen en monikken] nemen als Heer buiten Allah, verduidelijkte de Profeet sallahu 'alaihi wa sallam hem dit. Dat is dat zij hen tot Heren hebben genomen, betekenis: hun gehoorzaamheid met het toestaan in datgene wat Allah verboden heeft, en het verbieden in datgene wat Allah toegestaan heeft. En veel mensen vandaag de dag, als je hem aanspreekt op een afwijking en je raadt het af, zegt hij tegen jou: ''In deze kwestie zit meningsverschil'', hij neemt deze meningsverschil als excuus voor het begaan van datgene waar hij op is. Als dit afwijkend is met de bewijzen, wat is dan het verschil tussen hem en datgene waarop de mensen van het Boek (Christenen en Joden) waren, die hun geleerde mannen (priesters) en monniken tot Heren namen buiten Allah?

Het is verplicht voor diegene om Allah te vrezen in hunzelf en te weten dat het bestaan van een meningsveschil in een kwestie niet toestaat om af te wijken van het bewijs. Dit [gaat zo ver] dat vele onwetenden opgenomen uitspraken op de computer volgen, nemend van de boeken van meningsverschillen, en geeft vanuit deze woorden een fatwa met datgene wat overeenkomt met zijn begeerten. Zonder onderscheid te maken tussen dat waar correcte bewijs voor is en dat waar geen (correcte) bewijs voor is. Dit door onwetenheid vanuit zijn kant of begeerten van zichzelf. En voor een onwetende is het niet toegestaan om te praten over de Wetgeving van Allah bouwend op datgene wat hij las en zag in opnames [les, lezing, etc.]. En hij weet niet wat de precisie is van de correctheid ervan en wat de grondsbeginselen zijn vanuit het Boek van Allah en de Soennah. Allah heeft ons niet bevolen om slechts terug te keren tot wat in een boek van Fiqh (jurisprudentie) staat zonder begrip, Hij heeft ons bevolen om de mensen van kennis te vragen toen Hij zei (interpertatie van de betekenis): Vraagt daarom de bezitters van Kennis als gij het niet weet [An-Nahl: 43]

En voor iemand van begeerten is het niet toegestaan om zijn begeerten tot god te nemen buiten Allah, hij neemt van de (regelgevende) uitspraak dat wat overeenkomt en laat datgene wat niet overeenkomt. Allah zegt: En wie dwaalt meer dan hij die zijn eigen neigingen volgt zonder de leiding van Allah? Voorwaar, Allah leidt de onrechtvaardige mensen niet [Al-Qasas: 50] Hebt gij hem gezien, die zijn eigen begeerte als zijn God aanneemt? Wilt gij dan een beschermer over hem zijn? [Al-Furqaan: 43] En het is niet toegestaan voor diegene die kennis bezitten om voor de mensen excuses te zoeken voor datgene wat overeenkomt met hun begeerten en hun (hiermee) doen afdwalen van de Weg van Allah. Dit als bewijs om het gemakkelijk te maken, gemakkelijk maken kan slechts door het bewijs op te volgen, zodat zij niet tot diegene behoren waarover Allaah zei: Dat zij op de Dag der Opstanding hun last ten volle mogen dragen en een gedeelte der last van degenen die zij zonder kennis doen dwalen [An-Nahl: 25]

Moge Allah iedereen het succes schenken voor nuttige kennis en goede daden. En vrede zij met onze Profeet Muhammad, zijn Familie en zijn Metgezellen!

Arabische bron:
http://www.alfawzan.ws/node/13194

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos