Taqwaa, de Sleutel van het Studeren.

Geschreven door: Shaych Aboe Anas Hamad al ‘Uthmaan (Koeweit).

Allaah, de Meest Perfecte, de Allerhoogste zegt:

O jullie die geloven! Heb Taqwaa (angst) voor Allaah, en geloof in Zijn Boodschapper, en Hij zal over jullie een dubbele portie van Zijn Genade schenken, en Hij zal jullie voorzien van een licht waarmee jullie zullen lopen.'' [Soerah al-Hadied 57:28. ]


Allaah, de Allerhoogste, zegt ook:

O jullie die geloven! Als jullie Taqwaa voor Allaah hebben, (dan) zal Hij jullie een Forqaan (criteria om te kunnen beoordelen wat goed en slecht is) geven.¨ [Soerah al-Anfaal 8:29.]

Al- Haafiedh Ibn Kethier (774H) (Rahiemahoellaah) heeft gezegd:

Ibn Abbaas, as-Soeddie, Ikrimah, ad-Dahhaak, Qataadah, en Moeqaatiel ibn Hayyaan zeiden allen over Foerqaan dat het betekent: Een uitweg (voor moeilijkheden).¨ Moedjaahid voegde daar aan toe: Een uitweg (voor moeilijkheden) in deze wereld, en in het Hiernamaals.

In een overlevering van Ibn Abbaas, zei hij: Het betekent verlossing.¨ En in een andere overlevering van hem: (dat het betekent) Geholpen worden.¨ Mohammed ibn Ishaaq zei dat het betekent: De criteria om te kunnen oordelen tussen waarheid en valsheid.¨ Deze uitleg van Ibn Ishaaq is de meest algemene (uitleg) van het voorafgaande, en het is een noodzakelijke gevolgtrekking ervan. Want degene die Taqwaa heeft voor Allaah door Zijn Bevelen te gehoorzamen en hetgeen te verlaten dat Hij heeft verboden, zal het vermogen gegeven worden om de waarheid van de leugen te kunnen onderscheiden. Dit is hetgeen dat zijn verlossing teweeg zal brengen, (waardoor) hij geholpen zal worden, en de reden dat zijn wereldse aangelegenheden vergemakkelijkt zullen worden, en zijn geluk op de Dag des Oordeels. Het zal er ook de oorzaak van zijn dat zijn zonden door Allaah worden uitgewist, en dat hem vergiffenis wordt verleend, en dat Allaah hem zal beschermen tegen de mensen. Het zal tevens ten gevolge hebben dat hij de ontvanger wordt van een grote beloning van Allaah, zoals Hij, de Allerhoogste zegt:

O jullie die geloven! Heb Taqwaa (angst) voor Allaah, en geloof in Zijn Boodschapper, en Hij zal over jullie een dubbele portie van Zijn Genade schenken, en Hij zal jullie voorzien van een licht waarmee jullie zullen lopen.¨[Soerah al-Hadied 57:28.]
(Tafsier Qoranoel-`Adhiem (2/301-302) van Ibn Kethier.)

Ibn Mas`oed heeft gezegd:
Voorzeker, ik ben van mening dat een persoon de kennis die hij eerst bezat zal vergeten, vanwege de zonden die hij begaat.¨ (Overgeleverd door Waakie in z-Zoehd (nr. 329), en de isnaad (ketting) is sahieh.)

Wakie Ibnoel-Djarraah (197H) heeft gezegd:

Ik zoek hulp voor het memoriseren, door zonden en ongehoorzaamheid te verlaten.¨
(Overgeleverd door Ibn Hibbaan in Rawdatul-Oeqalaa (Blz.39).)

Iemaam Maalik Ibn Anas (179H) zei tegen (Iemaam) ash-Shaafi`ie (204H) toen de twee elkaar ontmoette:

Waarlijk ik zie dat Allaah een licht op jou hart doet schijnen, dus doof (het licht) niet met de duisternis van ongehoorzaamheid en zonden. (Ilaamoel-Moewaqq en (4/258) van Ibnoel-Qayyiem.)

Iemaam Mohammed Ibn Idries ash-Shaafi`ie heeft gezegd:

Diegene die er van houdt (en graag zou willen) dat Allaah zijn hart (van de dienaar) voor hem opent en hem licht schenkt, laat hem dan het spreken over hetgeen dat hem niet aangaat verlaten, en (hij moet) zonden verlaten en zich afkeren van ongehoorzaamheid. Dan zal er tussen hem en Allaah een verborgen schat zijn van goede daden. En als dit wordt gedaan, dan zal Allaah een dusdanige kennis voor hem openen, dat het zijn hele gedachten in beslag zal nemen. En waarlijk in de dood (vindt men hetgeen) dat onze gedachten het meest in beslag neemt.¡¨
(Overgeleverd door al-Bayhaqie in Manaaqiboesh-Shaafie (2/171).)

Sheikh-ul-Islaam Ibn Taymiyyah (728H) heeft gezegd:

Allaah, de Meest Perfecte, de Allerhoogste, heeft de afwezigheid van leiding en gunstige kennis tot een straf gemaakt voor de zonden van de mensen, zoals Hij zegt:

Zij zeggen: Onze harten zijn ingepakt (en wij begrijpen het niet). Eerder; Allaah heeft hun harten verzegeld vanwege hun ongeloof.¨ [Soerah an-Nisaa 4:155. 2]

En Hij zegt:

Zij zeggen: Onze harten zijn ingepakt (en wij begrijpen het niet). Eerder; Allaah heeft hen vervloekt vanwege hun ongeloof. [Soerah al-Baqarah 2:88.]

En Hij zegt:

En Wij zullen hun harten en hun gezichtsvermogen doen afkeren van leiding, zoals zij in de eerste plaats al weigerden er in te geloven.¨ [Soerah al-Anaam 6:110]

En Allaah zegt:

In hun harten zit een ziekte en Allaah zal hun ziekte doen toenemen.¨ [Soerah al-Baqarah 2:10.]

En hij zegt:

Dus toen zij zich afkeerden, (toen) keerde Allaah hun harten af.¨ [Soerah as-Shaff 61:5.] Madjmoe` oel-Fataawaa (14/152) van Shaych oel-Islaam Ibn Taymiyyah.

bron; www.selefiepublikaties.com

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos