Deugdzaamheid van het gebed

door Iemaam Mohammed Ibn Saalih al-`Othaymien

Het gebed is de tweede pilaar van de pilaren van Islaam, en de meest belangrijke pilaar van de Islaam na de Shahaadah (getuigenis) van geloof.

Het gebed is een link tussen de dienaar en zijn Heer. De Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

"Voorwaar, wanneer één van jullie bidt, dan spreekt hij in het privé met zijn Heer." [Overgeleverd door al-Boechaarie]

En Allaah heeft in een hadieth qoedsie gezegd:

"Ik heb het gebed tussen Mijzelf en Mijn dienaar in twee gedeelten verdeeld, en Mijn dienaar zal datgene krijgen waarnaar hij vraagt.

Dus wanneer de dienaar zegt: ‘Al-Hemdoelilaahie Rabbi al ‘Alamien’, zegt Allaah: ‘Mijn dienaar heeft Mij geprezen.’

En wanneer hij zegt: ‘Ar Rahmaanie Rahiem’, zegt Allaah: ‘Mijn dienaar heeft Mij verheerlijkt.’

En wanneer hij zegt: ‘Maalikie yamie Dien’, zegt Allaah: ‘Mijn dienaar heeft Mij geëerd.’

En wanneer hij zegt: `Iyyaaka Na`boedoe wa Iyyaak Nasta`ien`, zegt Allaah: `Dit is tussen Mij en Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen waarnaar hij vroeg.`

En wanneer hij zegt: `Ihdienas Siraatal Moestaqiem. Sieraatal Ladhiena an `amta `alayhiem. Ghayriel Maghdoebie `Alayhiem wala Daalien`, zegt Allaah:

`Dit is voor Mijn dienaar en voor Mijn dienaar zal datgene zijn waarnaar hij heeft gevraagd.`" [Overgeleverd door Moslim]

Het gebed is een tuin van `ibaadaat (handelingen van aanbidding), waarin elke schitterende type van aanbidding wordt gevonden. Er is Takbier, waarmee het gebed wordt begonnen, het staan (qiyaam) waarin een persoon de woorden van Allaah reciteert, het buigen (roekoe`) waarmee hij zijn Heer eert, het terugkomen van de buigende positie (rafa` min ar-roekoe`), die gevuld is met het prijzen van Allaah, de neerwerping (soedjoed) waarin hij Allaah verheerlijkt bij Zijn Hoogheid en waarin hij Hem smeekt door middel van smeekbeden, het zitten waarin zich de tashahoed bevindt en vele smeekbeden, en het afsluiten met de Tasliem.

Het gebed is een middel van hulp en ondersteuning in tijden van nood en verdriet. En het weerhoudt een persoon van kwade en schaamteloze daden. Allaah zegt:

"Zoek hulp in geduld en het gebed."

En Hij zegt:

"Reciteer wat aan je is geopenbaard van het Boek en verricht het gebed. Voorwaar, het gebed weerhoudt iemand van kwade en schaamteloze daden."

Het gebed is het licht van de gelovigen in hun harten en de plaatsen waar zij bijeenkomen (Dag des Oordeels). De Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

"Het gebed is licht"

En hij (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

"Diegene die waakt over zijn gebeden, het zal een licht zijn, een bewijs en een middel van redding voor hem op de Dag des Oordeels." [Overgeleverd door Ahmed, Ibn Hibbaan en at-Tabaraanie]

Het gebed is de vreugde en genot van de ziel van een gelovige. De profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

"Denk je dat als er een rivier was bij een van jullie deuren en je er vijf maal per dag in zou baden dat er nog viezigheid op je zal blijven?"

Zij de Metgezellen antwoordde:

"Er zou geen viezigheid op hem blijven."

De Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) zei toen:

"Zo is dat ook met de vijf dagelijkse gebeden, door hen wast Allaah de (kleine) zondes weg." [Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim]

En de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

"De vijf dagelijkse gebeden en Djoemoe`ah (gebed) tot aan Djoemoe`ah zijn een compensatie voor de zonden die tussen hen plaats vinden zo lang iemand niet schuldig is aan grote zonden." [Overgeleverd door Moslim ]

Het gezamenlijk gebed: Ibn `Omar (radiallaahoe `anhoe) overlevert dat de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

"Het gezamenlijk gebed is beter dan het alleen bidden door middel van zevenentwintig graden." [Overgeleverd door al-Boechaarien en Moslim]

Ibn Mas`oed (radiallaahoe `anhoe) heeft gezegd:

"Diegene die blij zou zijn om Allaah morgen te ontmoeten als Moslim, laat hem dan de vijf dagelijkse gebeden verrichten vanuit de plaatsen waar ze worden opgeroepen (i.e. moskeeën), want voorwaar, Allaah heeft voor jouw Profeet de wegen van leiding opgelegd. En zeer zeker zijn deze (vijf dagelijkse gebeden in de moskeeën) de wegen van leiding. En als je thuis bidt zoals deze man die weg blijft (bij het bidden in de moskeeën) en thuis bidt, dan zou je de Soennah hebben verwaarloosd. En als je de Soennah verwaarloosd van jouw Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) dan zul je afdwalen. Er is geen persoon die de reiniging goed verricht, en zich dan opmaakt om naar een van de moskeeën te gaan behalve dat Allaah een goede daad voor hem noteert voor elke stap die hij neemt en hem verheft in rang en een kwade daad doet uitwissen. Je hebt ons gezien, en niemand zou weg blijven van het gebed in de moskee behalve een hypocriet wiens hypocrisie bekend is. En voorwaar een persoon zou gesteund door twee mannen worden gebracht tot dat hij in de rijen stond voor het gebed." [Overgeleverd door Moslim]

Al-Ghoeshoe` (onderdanigheid) in het gebed, dat betekent:
1) het hart aanwezig is en oplettend, en
2) het behouden van die conditie, zijn allebei van de middelen van het binnentreden van het Paradijs.

Allaah zegt:
"Voorwaar, succesvol zijn de gelovigen. Diegene die onderdanig zijn in hun gebeden. En diegene die weg blijven van arrogant gepraat. En diegene die de zakaat betalen. En diegene die hun geslachtsdelen beschermen, behalve voor (met uitzondering van) hun echtgenoten of degenen (vrouwen) die zij met hun rechterhanden bezitten (slavinnen), want voorwaar zij hebben geen schuld (hierin). Dus diegene die het buiten dit zoekt, zij zijn de zondaren. En diegene die hun toevertrouwingen en verplichtingen in stand houden. En diegene die hun gebeden verrichten. Zij zijn de erfgenamen, diegene die al-Firdaus (hoogste niveau in het paradijs) zullen erven, waarin zij voor altijd zullen verblijven."

Oprecht zijn in het gebed jegens Allaah, en het te verrichten volgens de manier waarop het staat beschreven in de Soennah zijn de twee fundamentele voorwaarden voor de acceptatie ervan. De Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

"Voorwaar, handelingen worden alleen door hun intentie bepaald en voorwaar ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie (bedoeling) samenhangt." [Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim]

De Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

Bid zoals jullie mij hebben zien bidden." [Overgeleverd door al-Boechaarie]

"Geschreven door Mohammed Ibn Saalih al-`Othaymien op 4-13/1406 NH


Bron: Sifat Salaat an-Nabie -
www.selefiepublikaties.com – Deugdzaamheid van het gebed.


0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos