De vruchten van Taqwah.

Auteur: Iemaam el-`Uthaymien rahiemehoellaah.

Alle lof is aan Allaah Heer der werelden. Vrede en Zegeningen zijn op Mohammed, zijn familie, zijn metgezellen en diegenen die hem volgen tot aan de Laatste Dag.

O gelovige broeders! Voorwaar, het advies dat Allaah gegeven heeft aan Zijn dienaren vanaf de tijd van Adam tot nu toe, is het hebben van taqwah (vrees) voor Hem, Heilig en Verheven is Hij.

De Allermachtigste Koning zegt:


En voorzeker, Wij hebben degenen die de Schrift voor jullie gegeven was opgedragen, en ook jullie, om Allaah te vrezen. En indien jullie ongelovig zijn, dan voorwaar: aan Allaah behoort wat in de hemelen en op aarde is. En Allaah is Behoefteloos, Prijzenswaardig. (Soerah an Nisaa¡¦ (4): 131)

Overgeleverd door Aboe Oemaamah Soeddi ibn `Oedjlaan al Baahielie: Ik hoorde de Boodschapper van Allaah een preek geven in de afscheids-Hadj, zeggende:

Vrees uw Heer, bidt uw vijf gebeden, vast in de maand Ramadaan, betaal de Zakaah, en gehoorzaam uw leiders, en als u dat doet, dan zal u het Paradijs van uw Heer binnentreden. (Overgeleverd door at Tirmidhies)

De Vrome Voorgangers (Selef) stopten niet met het wederzijds geven van advies voor het hebben van taqwah (vrees) voor Allaah, in hun preken, hun corresponderende brieven en hun testamenten nadat de Boodschapper van Allaah doodgegaan was.

`Omar ibn al Chattaab, schreef aan zijn zoon `Abdoellaah: Vervolgens: Voorwaar, ik adviseer jou om taqwah (vrees) te hebben voor Allaah, de Almachtige en de Koninklijke, want eenieder die Hem vreest, Allaah zal hem beschermen, en eenieder die Hem iets afstaat, Allaah zal hem belonen, en eenieder die Hem bedankt, Allaah zal hem in rang verheffen.”

`Ali , gaf advies aan een man door te zeggen: Ik adviseer jou met het hebben van taqwah (vrees) voor Allaah de Allermachtigste en de Koninklijkste. Er is geen ontkomen aan het ontmoeten van Hem en er is geen ander om jou te ontmoeten behalve Hem wanneer je het Hiernamaals bereikt, want waarlijk, Allaah bezit deze wereld en het Hiernamaals.¨

Een van de oprechten schreef naar zijn gelovige broeder: Ik adviseer jou (met) taqwah (vrees) voor Allaah die jouw geheimen kent en die jouw openlijke daden ziet, dus gedenk Allaah op elk moment van de nacht en de dag, en vrees Allaah volgens Zijn nabijheid, en de macht die Hij heeft over jou. En weet dat Hij jou altijd ziet. En laat Zijn Regels niet voor andere regels, noch Zijn Heerschappij voor een andere heerschappij, dus prijs Hem, door Hem immens te vrezen¨

De betekenis van taqwah is dat de dienaar tussen hemzelf en datgene wat hij vreest, een bewaker stopt die hem zal beschermen.

[Ibn Radjab, heeft gezegd: De essentie van taqwah is om een schild te maken (die beschermt) tegen Allaahs toorn en bestraffing. Dat schild is Zijn bevelen te gehoorzamen en zich te onthouden van Zijn verboden¨ (Djaami`oel-`Oeloem wal Hikam: 190/191)]

De betekenis van taqwah betreffende Allaahs dienaren is ¡§dat de dienaar tussen hemzelf en datgene wat hij vreest (d.w.z. het verkrijgen van de Toorn van zijn Heer), een afscheiding stopt die hem zal beschermen.'' Door Hem te gehoorzamen en je te onthouden van het ongehoorzaam zijn aan Hem.

Mijn edele broeder, hier zijn een paar gezegdes van onze Vrome Voorgangers, in het uitleggen van de betekenis van taqwah (vrees) voor Allaah:

Ibn Abbaas, heeft gezegd: Diegenen die Allaah vrezen, zij zijn diegenen die zich bewust zijn van Allaah en Zijn Bestraffingen.¨

De taabi`ie Talq ibn Habieb heeft gezegd: Wanneer een beproeving komt onder jullie doof hem dan met taqwah.¨ Toen gevraagd werd wat taqwah is, antwoordde hij: Taqwah (vroomheid) is dat je handelt in gehoorzaamheid aan Allaah, en hoopt op Zijn genade, op een licht van Hem; en taqwah is het laten van handelingen van ongehoorzaamheid aan Allaah uit vrees voor Hem, op een licht van Hem.¨ (Overgeleverd door Ibn Abi Shaybah in Kitaaboel-Iemaan (Nr. 99) en hij is Sahieh verklaard door Shaych al Albaanie.)

Ibn Mas`oed heeft gezegd: Spreken over de uitspraak van Allaah, de Allerhoogste,
“O jullie die geloven, vreest Allaah vol ware godsvrees voor Hem, en sterft niet anders dan als moslims.” (Soerah Aal`Imraan (3): 102)

is dat Allaah is bedoeld om te gehoorzamen, en niet ongehoorzaam te zijn jegens Hem; herdacht op elk tijdstip, en niet vergeten; wordt bedankt, en we zijn niet ondankbaar jegens Hem.”

Dus streef, O mijn edele broeder, naar het vrezen van Allaah, de Almachtige en de Koninklijke, omdat Hij, de Prijzenswaardige, het recht heeft om gevreesd, geƫerd en geprezen te worden in jouw hart.

Hier zijn enkele duidelijke voordelen, die het resultaat zijn van het vrezen van Allaah, in deze wereld:

[1] Voorwaar, het vrezen van Allaah maakt de algemene zaken van de mensheid gemakkelijk.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,


“En wie taqwah (vrees) heeft voor Allaah, voor hem zal Hij zijn zaak makkelijk maken.” (Soerah at Thalaaq (65): 4)

“Wat betreft degene die geeft en (Allaah) vreest. En in de goede beloning (het Paradijs) gelooft. Wij zullen voor hem het gemakkelijke vergemakkelijken.” (Soerah al Layl (92): 5 - 7)


[2] Taqwah beschermt de mensheid tegen het kwaad van shaytaan.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,


“Voorwaar, wanneer degenen die (Allaah) vrezen door een influistering van de Satan getroffen worden, gedenken zij (Allaah). En dan zien zij (de Waarheid) in.” (Soerah al A`raaf (7): 201)

[3] Voorwaar, taqwah is ook de oorzaak voor het openen van de zegeningen vanuit de hemelen en de aarde voor hen.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,

“En als de inwoners van de steden hadden gelooft en (Allaah) hadden gevreesd, dan hadden Wij zeker voor hen zegeningen uit de hemel en de aarde geopend…” (Soerah al A`raaf (7): 96)

[4] Taqwah maakt de dienaar van Allaah succesvol in het onderscheiden van de waarheid en de leugen, en het hebben van kennis over elk van deze.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,

“O jullie die geloven, als jullie Allaah vrezen, zal hij jullie een onderscheidingsvermogen (Foerqaan) geven…” (Soerah al Anfaal (8): 29)

[Al Haafidh Ibn Kethier (overleden 774 NH) (rahiemehoellaah), heeft gezegd: “Ibn `Abbaas, as-Soeddie, `Ikramah, ad-Dahhak, Qataadaah en Moeqaatil ibn Hayyaan hebben allemaal over ‘Foerqaan’ gezegd dat het betekent dat het een uitweg is (uit moeilijkheden). Moedjaahid voegde eraan toe: Een uitweg (uit moeilijkheden) zowel in deze wereld als in het Hiernamaals. In een overlevering van Ibn `Abbaas zei hij dat het ‘Redding’ betekent; en in een andere overlevering van hem, ‘geholpen worden’. Mohammed Ishaaq heeft gezegd dat het betekent: Een criterium om te oordelen tussen de waarheid en de leugen. Deze uitleg van Ibn Ishaaq is de meest algemene van het voorgaande en het is een noodzakelijke consequentie ervan. Sinds diegene die taqwah (vrees) heeft voor Allaah door Zijn bevelen te gehoorzamen en te laten wat Hij heeft verboden, de bevoegdheid zal krijgen om de waarheid en de leugen te herkennen. Dit zal de oorzaak zijn voor zijn redding, zijn verkregen hulp; en de oorzaak voor het vergemakkelijken van zijn aardse zaken en zijn vreugde op de Dag des Oordeels. Het zal de oorzaak zijn dat zijn zondes teniet gedaan worden door Allaah en hem vergiffenis geschonken zal worden en Allaah zal hem beschermen tegen de mensen. Het zal ook de oorzaak zijn voor hem dat hij de ontvanger wordt van een grootse beloning van Allaah, zoals Hij, de Allerhoogste, zegt: “O jullie die geloven, vreest Allaah en gelooft in Zijn Boodschapper, dan zal Hij jullie dubbel van Zijn Barmhartigheid geven en jullie een licht geven waarmee jullie (recht) zullen voortgaan…” (Qor`aan (57): 28) Tafsir al-Qor`aan al-`Adheem (2/301-302) van Ibn Kethier.]

“O jullie die geloven (in Mozes(Joden) en in Jezus(Christenen)), vreest Allaah en gelooft in Zijn Boodschapper, dan zal Hij jullie dubbel van Zijn Barmhartigheid geven en jullie een licht geven waarmee jullie (recht) zullen voortgaan…” (Soerah al Hadied (57): 28)

[5] Als een gelovige in moeilijkheden is, voorwaar, het hebben van taqwah maakt het mogelijk voor hem om eruit te komen, en om voorzieningen en verlichting van Allaah te verkrijgen, (het gelijke) van wat hij zich nooit had kunnen voorstellen.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,


“…En wie Allaah vreest, die zal Hij een oplossing geven. En Hij voorziet hem van waar hij het niet verwacht…” (15 Soerah at Thalaaq (65): 2 en 3)

[6] Voorwaar, taqwah is een middel om bescherming van Allaahs Dien (Geloof, Religie) te verkrijgen. Waarlijk, omdat de beschermers van Allaahs Dien degenen zijn die vrees voor Hem hebben.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,

De (rechtmatige) beheerders ervan zijn slechts de moettaqoen¨(Soerah al Anfaal (8): 34)

Allaah, de Allerhoogste, zegt,

En voorwaar, de onrechtvaardigen zijn elkaars helpers. En Allaah is de beschermer van de moettaqoen. (Soerah al Djaathiejah (45): 19)

[7] Taqwah zorgt ervoor dat een gelovige niet bang is wanneer enig kwaad hem treft veroorzaakt door de ongelovigen of hun samenzweringen.

Allaah, de Allerhoogste, verklaart,


Maar als jullie geduldig zijn en (Allaah) vrezen, dan zal hun listigheid julliegeen schade berokkenen. Voorwaar, Allaah omvat wat zij doen. (Soerah Aal`imraan (3): 120)

[8] Het is ook de reden waarvoor Allaah hulp zendt vanuit de hemelen in tijden van tegenspoed en tijdens het ontmoeten van de vijanden van Allaah.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,

En voorzeker, Allaah heeft jullie toch op (het slagveld van) Badr geholpen terwijl jullie zwakker waren, vreest daarom Allaah, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn. (Gedenk) toen jij (Mohammed) tegen de gelovigen zei: Is het niet voldoende voor jullie dat jullie Heer jullie helpt met drieduizend nedergezonden Engelen?” Jawel, als jullie geduldig zijn en (Allaah) vrezen en zij komen op jullie afgestormd, dan zal Allaah jullie helpen met vijfduizend welonderscheiden Engelen. En Allaah heeft jullie hiermee alleen maar een verheugende boodschap willen geven en jullie harten daarmee gerust willen stellen, en er is geen hulp dan die van Allaah, de Allermachtigste, de Alwijze.” (Soerah Aal`imraan (3): 123 - 126)

Het nederdalen van hulp komt als een verheugende boodschap voor de gelovigen, een geruststelling voor de harten en het bereik van hulp van de Allermachtigste, de Alwijze.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,


En Allaah heeft jullie hiermee alleen maar een verheugende boodschap willen geven en jullie harten daarmee gerust willen stellen, en er is geen hulp dan die van Allaah, de Allermachtigste, de Alwijze.¨ (Soerah Aal`imraan (3): 126)

[9] Taqwah zorgt voor een gebrek aan vijandschap of grief onder de dienaren van Allaah.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,


Ondersteunt elkaar bij al Birr en at Taqwah (deugdzaamheid, rechtschapenheid en vroomheid) en steun elkaar niet bij zonde en overtreding¨ (Soerah al Maa`idah (5) vers 2)

[Birr is de uitmuntendheid, deugdzaamheid en goedheid dat aanwezig is in iets. Dit komt van de stam en de afleiding van dit woord in het Arabisch. Het verwante woord is borr (tarwe¡) die andere granen overtreft in voordeel en goedheid. Ook een goede man wordt omschreven als baarr (vervullende in zijn belofte). Allaah beschrijft de engelen als Bararah (vroom en rechtvaardig) en de bewoners van het Paradijs als abraar (rechtschapen). Birr omvat dus alle soorten goedheid en perfectie in een menselijk wezen. Het tegenovergestelde hiervan is iethm (zondigen). An Noewaas bin Semaan , heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: Birr is goede manieren, en ithm zijn die (kwade) gedachten die geweven zitten rondom je borst(kas) en waarvoor je bang bent dat andere mensen ervan afweten.¨ (Overgeleverd door Moslim)

Taqwah, aan de andere kant, is het middel en de weg die leidt tot birr. De stam van het Arabische woord betekent bescherming¨. Diegene die het praktiseert beschermt zichzelf tegen het vuur. Aldus, de relatie tussen birr en taqwah is gelijk aan die van gezondheid (wat een doel is) en de zorg voor het lichaam (wat een middel is).]


Allaah heeft verklaard in het verhaal van Maryam:

Vervolgens zonden Wij haar Djibriel en hij verscheen aan haar als een volmaakt mens. Zij zei: Ik zoek mijn bescherming bij de Barmhartige tegen jou, als jij (Allaah) vreest.¨ (Soerah Maryam (19): 17-18)

[10] Voorwaar, taqwah zorgt ervoor dat een gelovige de symbolen van Allaah (de heilige plaatsen) eert.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,


En wie de gewijde Tekenen van Allaah eer bewijst, dat is door het vrezen (van Allaah) in de harten.¨ (Soerah al Hadj (22): 32)

[11] Het is ook een middel waardoor een gelovige goede daden verricht, en een oorzaak voor hen om geaccepteerd te worden door Allaah. Eveneens is het een vergiffenis van zonden.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,


O jullie die geloven, vreest Allaah en spreekt het ware woord. Hij (Allaah) zal jullie goede daden aanvaarden en jullie je zonden vergeven. En wie Allaah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt: waarlijk, die heeft een geweldige triomf behaald.¨(Soerah al Ahzaab (33): 70-71)

[12] Voorwaar, taqwah zorgt ervoor dat een gelovige zijn stem verzacht in aanwezigheid van de Boodschapper van Allaah of het nu tijdens zijn leven was of na zijn dood.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,


Voorwaar, degenen die hun stemmen verzachten in de aanwezigheid van de Boodschapper van Allaah: zij zijn degenen wiens harten Allaah heeft beproeft op taqwah. Voor hen is er vergeving en een geweldige beloning. (Soerah al Hoedjoeraat (49): 3)

De geleerden hebben gezegd: Het is afkeurenswaardig om je stem te verheffen bij het graf van de Profeet net zoals het afkeurenswaardig was om je stem te verheffen in aanwezigheid van hem toen hij nog in leven was. Dus net zoals hij werd gerespecteerd toen hij in leven was, wordt hij gerespecteerd wanneer hij in zijn graf is.

[13] Voorwaar, taqwah zorgt ervoor dat een gelovige Allaahs Liefde verkrijgt, en deze liefde die Allaah aan de gelovigen schenkt is voor dit leven en voor het Hiernamaals.

De Boodschapper van Allaah heeft overgeleverd dat zijn Heer (Allaah) heeft gezegd:


Er is geen betere weg waarmee Mijn dienaar dicht bij Mij komt, behalve door de dingen die Ik verplicht heb gesteld voor hem. En Mijn dienaren die de vrijwillige handelingen verrichten, blijven richting Mij komen, totdat Ik hem Liefheb, en als Ik hem Liefheb, dan wordt Ik zijn gehoor waarmee hij hoort, en zijn zicht waarmee hij ziet, en zijn hand, waarmee hij grijpt, en zijn voeten waarmee hij loopt, en als hij Mij vraagt, zeker zal Ik hem geven, en als hij bescherming zoekt bij Mij, dan zal Ik hem zeker beschermen.¨ (Sahieh al Boechaarie)

Allaah, de Allerhoogste, zegt,

Welzeker, hij die zijn belofte nakomt en (Allaah) vreest: voorwaar, Allaah houdt van de moettaqoen.¨(Soerah Aal`imraan (3): 76)

[14] Taqwah zorgt ervoor dat een gelovige kennis vergaard, en het is de sleutel tot kennis.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,


En vreest Allaah, dan zal Allaah jullie onderwijzen, en Allaah is Alwetend over alle zaken.¨ (Soerah al Baqarah (2): 282)

[15] Taqwah zorgt ervoor dat een gelovige sterk wordt. Een persoon die taqwah heeft zal beschermd worden tegen dwaling, en het afwijken van de Rechte Weg, nadat Allaah hem leiding geschonken heeft.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,


“En dat dit Mijn Weg is, een rechte Weg, volgt het dan, en volgt geen (andere) wegen, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Weg. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, opdat jullie (Allaah) zullen vrezen.” (Soerah al An`aam (6): 153)

[16] Voorwaar, taqwah zorgt ervoor dat een gelovige Allaah’s Barmhartigheid verkrijgt voor dit leven en voor het Hiernamaals.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,


“…En Mijn Barmhartigheid omvat alle dingen. Ik zal haar voorschrijven aan degenen die (Mij) vrezen, die de zakaat geven en die in Mijn Tekenen geloven.” (Soerah al A`raaf (7): 156)

[17] Taqwah zorgt ervoor dat de gelovige Allaah’s gezelschap verkrijgt, en hiervan zijn twee vormen:

(1) De eerste is algemeen voor al Zijn dienaren. Dat Allaah hen vergezelt door middel van Zijn Gehoor, Zicht en Kennis want voorzeker, Allaah, de Allerhoogste, is de Alhorende, de Alziende en de Alwetende van de conditie van al Zijn dienaren.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,


“…En Hij is met jullie, waar jullie ook zijn…” (Soerah al Hadied (57): 4)

Allaah, de Allerhoogste, zegt,

“Zie jij niet dat Allaah weet wat er in de hemelen en op aarde is? Er is geen geheim gesprek tussen drie mensen, of Hij is hun vierde (met Zijn Kennis, terwijl Hij Zelf zetelt over de troon, boven de zeven hemelen op een manier die bij Zijn Goddelijkheid past); en niet tussen vijf, of Hij is hun zesde; en niet minder of meer dan dat, of Hij is met hen, waar zij zich ook bevinden…” (Soerah al Moedjaadalah (58): 7)

(2) De tweede vorm is een specifieke vorm van vergezellen wat Allaah’s hulp en steun omvat.

Zoals Allaah, de Allerhoogste, zegt,

“…Treur niet, voorwaar, Allaah is met ons.…” (Soerah at Tauwbah (9): 40)

Allaah, de Allerhoogste, zegt,

“Hij (Allaah) zei: ‘Weest niet bang. Voorwaar, Ik ben met jullie beiden (Moesaa en Haaroen), Ik Hoor en Ik Zie.” (Soerah Thaa Haa (20): 46)

Er is geen twijfel dat deze specifieke vorm van vergezellen is voor degenen die Allaah vrezen.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,


“Voorwaar, Allaah is met degenen die (Hem) vrezen en met degenen die weldoeners zijn.”
(Soerah an Nahl (16): 128)

“…En weet dat Allaah met de moettaqoen is.” (Soerah at Tauwbah (9): 36)


[18] Voorwaar, zij (de moettaqoen) zullen een goede uitkomst hebben op de Dag des Oordeels gelijk aan hun taqwah (vrees) voor Allaah.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,


“…Het (goede) einde is voor degene die (Allaah) vreest.” (Soerah Thaa Haa (20): 132)

“…en voorwaar, voor de moettaqoen is er zeker de beste plaats van terugkeer.” (Soerah Saad (38): 49)

“Wees daarom geduldig. Voorwaar, het goede einde is voor de moettaqoen.” (Soerah Hoed (11): 49)

[19] Voorwaar, taqwah zorgt ervoor dat de gelovige verheugende tijdingen heeft in dit leven, ofwel doordat het een oprechte droom van hem is of door de liefde die de mensen hebben voor hem.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,

Degenen die geloofden en voortdurend (Allaah) vreesden. Voor hen is er de verheugende tijding in het wereldse leven en in het Hiernamaals. (Soerah Yoenoes (10): 63 - 64)

Iemaam Ahmed heeft overgeleverd op gezag van Aboe Dardaa dat de Profeet zei met betrekking tot Allaahs Vers:

Voor hen zijn er verheugende tijdingen¨

Dat het de ware goede droom is (die verheugende tijdingen verkondigt) die de moslim zal zien, of hij zal erin gezien worden door iemand anders.¨ (Sahieh Moslim)

Aboe `Omar al Ghafaarie heeft overgeleverd dat hij de Boodschapper van Allaah vroeg: O Boodschapper van Allaah! Hoe zit het met de man die goede daden verricht waarmee de mensen hem prijzen en aanbevelen?¨

De Profeet antwoordde:


Dat is het goede nieuws in het leven van de gelovige.¨(Sahieh Moslim)

[20] Taqwah weerhoudt een vrouw ervan teder te spreken, oftewel het stopt een man wiens hart een ziekte heeft (d.w.z. een kwaad verlangen naar overspel)

Allaah, de Allerhoogste, zegt,

O vrouwen van de Profeet! Jullie zijn zoals geen van de andere vrouwen. Als jullie Allaah vrezen, ben dan niet teder in jullie manier van spreken, waardoor degene in wiens hart een ziekte is, begeerte gaat voelen, en spreekt het ware woord.¨ (Soerah al Ahzaab (33): 32)

[21] Voorwaar, het houdt onrechtvaardigheid tegen betreffende geldzaken (zoals bijv. een testament).

Allaah, de Allerhoogste, zegt,


Het is jullie verplicht wanneer de dood een van jullie nabij is, als hij bezit nalaat, een testament te maken voor de ouders en de verwanten, volgens wat redelijk is, (dit is) een plicht voor de moettaqoen.¨ (Soerah al Baqarah (2): 180)

[22] Het zorgt ervoor dat de gelovige de gescheiden vrouw haar voorgeschreven compensatie geeft (alimentatie)

Allaah, de Allerhoogste, zegt:


En voor de gescheiden vrouwen is er een gift naar redelijkheid (schaal), als een plicht voor de moettaqoen.¨ (Soerah al Baqarah (2): 241)

[23] Voorwaar, het zorgt ervoor dat een gelovige zijn goede beloningen die hij heeft verzameld niet verliest, voor dit leven of het Hiernamaals.

Allaah, de Allerhoogste, zegt nadat Hij Zijn gunsten heeft geschonken aan Joesoef, door hem te verenigen met zijn familie:


Voorwaar, wie (Allaah) vreest en geduldig is: voorwaar, Allaah doet de beloning van de weldoeners niet verloren gaan.¨ (Soerah Yoesoef (12): 90)

[24] Voorwaar, het zorgt ervoor dat een gelovige leiding ontvangt.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,


Alif Laam Miem. Dit is het Boek (de Qor`aan) waaraan geen twijfel is, een leidraad voor de moettaqoen. Degenen die in het onwaarneembare geloven en de salaah onderhouden en die bijdragen geven waar Wij hun mee hebben voorzien.¨ (Soerah al Baqarah (2): 1-3)
De voordelen die een gelovige kan vergaren in het Hiernamaals als gevolg van het hebben van taqwah (vrees) voor Allaah:

[1] Voorwaar, het zorgt ervoor dat een gelovige nobel wordt in het zicht van Allaah.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,


“…Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allaah degene die het meest (Allaah) vreest.” (Soerah al-Hoedjoeraat (49): 13)

[2] Het zorgt ervoor dat een gelovige zal welslagen.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,


“En wie Allaah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt en bang is voor Allaah en Hem vreest: zij zijn degenen die de overwinnaars zijn.” (Soerah an-Noer (24): 52)

[3] Voorwaar, het zorgt ervoor dat een gelovige gered wordt van de Bestraffing van Allaah, de Allerhoogste, op de Dag des Oordeels.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,

“En er is niemand onder jullie of hij treedt daar binnen (de Hel). Het is van jouw Heer een als onafwendbaar vastgesteld besluit. Dan zullen wij hen redden die (Allaah) vreesden, en wij laten de onrechtplegers er in achter, knielend.” (Soerah Maryam (19): 71-72)

“Maar degenen die (Allaah) vrezen zullen daar (de Hel) ver van gehouden worden.” (Soerah al-Layl (92): 17)

[4] Voorwaar, het zorgt ervoor dat de goede daden van een gelovige geaccepteerd worden.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,

“Voorwaar, Allaah aanvaardt alleen het offer van de moettaqoen.” (Soerah al-Maa`idah (5): 27: 13)

[5] Het zorgt ervoor dat een gelovige het Paradijs erft (verkrijgt).

Allaah, de Allerhoogste, zegt,

“Dat is het Paradijs dat Wij onze dienaren die (Allaah) vrezen doen erven.” (Soerah Maryam (19): 63)

[6] Voorwaar, het zorgt ervoor dat een gelovige verheven woningen krijgt (in het Paradijs) de een boven de ander.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,


Maar degenen die hun Heer vreesden; voor hen zijn er woningen waarboven (nog andere) woningen zijn gebouwd, waar onderdoor de rivieren stromen. Als een belofte van Allaah, en Allaah breekt de belofte niet.¨ (Soerah az-Zoemar (39): 207: 13)

Er is een hadieth die zegt: Voorzeker, in het Paradijs zijn er woningen waarvan de voorkant gezien kan worden van de achterkant en waarvan de achterkant gezien kan worden van de voorkant (d.w.z. dat ze doorzichtig zijn).¨ Toen vroeg een bedoeien:¨Voor wie zijn deze woningen O Boodschapper van Allaah? ¨ Hij zei tegen hem:

Hij die een beleefd woord spreekt, de hongerigen voedt en het nachtgebed bidt, terwijl de mensen slapen.¨ (Soenan at-Tirmidhie)

[7] Voorwaar, het zorgt ervoor dat de gelovigen een hoge status hebben boven de ongelovigen op de Dag des Oordeels, en dat ze zullen verblijven in het hoogste deel van het Paradijs.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,


Voor degenen die ongelovig zijn, is het wereldse leven schoonschijnend gemaakt en zij bespotten degenen die geloven. Maar degenen die (Allaah) vrezen, zullen zich op de Dag der Opstanding boven hen bevinden. En Allaah schenkt voorzieningen zonder berekening aan wie Hij wil.¨ (Soerah al-Baqarah (2): 212: 13)

[8] Voorwaar, het zorgt ervoor dat ze het Paradijs binnentreden, en dat is omdat het Paradijs is bereidt voor degenen die taqwah hebben.

Allaah, de Allerhoogste, zegt
,

“En haast jullie naar vergeving van jullie Heer en (naar het) Paradijs, dat net zo wijd is als de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor de moettaqoen.” (Soerah Aal`imraan (3): 133)

“En als de Lieden van de Schrift (Joden en Christenen) maar hadden geloofd en (Allaah) gevreesd, dan hadden Wij hen hun fouten uitgewist en hadden wij hen gelukzalige Tuinen (het Paradijs) binnengeleid.” (Soerah al-Maa`idah (5): 65)


[9] Het zorgt voor uitwissing van slechte daden en vergeving voor de fouten die een gelovige gemaakt kan hebben.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,

“En wie Allaah vreest, voor hem zal Hij zijn zonden uitwissen en hem een geweldige beloning geven.” (Soerah ath-Thalaaq (65): 5)

[10] Voorwaar, het zorgt ervoor dat de gelovige krijgt wat zijn hartje begeert, en wat aangenaam is voor zijn ogen.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,

“Zij zullen de Tuinen van `Adn (het Paradijs) binnengaan, waaronder door de rivieren stromen. Voor hen is daarin wat zij willen. Zo beloont Allaah de moettaqoen.” (Soerah an-Nahl (16): 31)

[11] Voorwaar, het zorgt ervoor dat de gelovige geen angst zal hebben, noch zal treuren, en ook zal geen kwaad hem bereiken op de Dag des Oordeels.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,

En Allaah zal degenen die (Hem) vreesden redden vanwege hun overwinning, het slechte zal hen niet treffen, en zij zullen niet bedroefd zijn.¨ (Soerah az-Zoemar (39): 61)

Weet: voorwaar, er zal geen vrees over de geliefden van Allaah komen en zij zullen niet treuren.¨(Soerah Yoenoes (10): 62)

[12] Zij zullen verzameld worden op de Dag des Oordeels, wafdan (als een soort afgevaardigden gepresenteerd voor een koning van eer) en de betekenis van wafdan, is dat ze voor Allaah, de Allerhoogste, komen aangereden.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,

Op die Dag zullen Wij de moettaqoen verzamelen voor de Barmhartige als afgevaardigden.¨ (Soerah Maryam (19): 85)

Ibn Kethier zei, een hadieth van Noe`maan ibn Sa`ied citerende, die zei: We zaten met `Ali, toen `Ali dit Vers reciteerde;

Die dag zullen Wij de moettaqoen verzamelen voor de Barmhartige als gevaardigden (gepresenteerd voor een Koning van Eer) Hij zei, Nee, bij Allaah, zij zullen niet verzameld worden op hun benen, maar op een vrouwtjeskameel, een dergelijke creatie die nooit eerder gezien is, haar zadels zullen zijn gemaakt van goud en zij zullen erop rijden totdat zij aankloppen aan de poorten van het Paradijs.¨

[13] Het Paradijs zal dichtbij hen gebracht worden, omdat zij beschikken over taqwah.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,

En het Paradijs wordt dichtbij de moettaqoen gebracht.¨ (Soerah ash-Shoe`araa (26): 90)

[14] Voorwaar, het zorgt ervoor dat de gelovige niet op dezelfde rang is als de foedjaar (verdorvenen, criminelen etc.) of de koeffaar (ongelovigen).

Allaah, de Allerhoogste, zegt,

Zullen Wij degenen die geloven en goede werken verrichten behandelen als de verderfzaaiers op de aarde? Of zullen Wij de moettaqoen behandelen als de verdorvenen?¨ (Soerah Shaad (38): 28)

[15] Elke vorm van gezelschap of vriendschap, omwille van iets anders dan Allaah zal op de Dag des Oordeels getransformeerd worden in vijandschap, behalve voor de gezelschap van degenen die taqwah hadden.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,

De boezemvrienden zullen op die Dag vijanden zijn van elkander, behalve de moettaqoen.¨ (Soerah az-Zoekhroef (43): 67)

[16] Zij zullen in een veilige plaats verblijven, tussen tuinen en fonteinen.
Allaah, de Allerhoogste, zegt,

Voorwaar, de moettaqoen verblijven in een veilige plaats. In tuinen en bij bronnen (het Paradijs). Zij dragen kleding van fijne zijde en brokaat (zij zijn) tegenover elkaar gezeten. Zo is het. Wij zullen hen huwen met schone maagden. Daarin vragen zij in veiligheid om allerlei vruchten. Zij zullen daarin, na de eerste dood, geen dood meer ondergaan, en Hij beschermt hen voor de bestraffing van de Hel.¨ (Soerah ad-Doekhaan (44): 51 en 56)

[17] Voorwaar, zij zullen een waarachtige verblijfplaats hebben (d.w.z. het Paradijs) bij de machtige Heerser (Allaah, de Koninklijkste, de Allerhoogste). Allaah, de Allerhoogste, zegt,

In een waarachtige verblijfplaats, bij de Machtige Heerser (Allaah, de Koninklijke, de Allerhoogste).¨(Soerah Qamar (54): 55)

[18] Taqwah is de oorzaak voor het hebben van verschillende rivieren in het Paradijs, de een van versblijvend water, de ander van melk waarvan de smaak nooit veranderd, en weer een andere rivier van wijn, heerlijk voor degenen die het drinken.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,

Is het Paradijs dat aan de moettaqoen beloofd is, waarin rivieren zijn met versblijvend water, en van melk waarvan de smaak niet veranderd, en rivieren van wijn, als een genot voor degenen die het drinken, en rivieren van zuivere honing, en waarin voor hen allerlei vruchten zijn en vergeving van hun Heer¨ (Soerah Mohammed (47): 15)

Er is een hadieth in Sahieh Boechaarie waarin de Profeet zegt:

Wanneer je Allaah vraagt, vraag Hem dan al-Firdauws, want voorwaar, het is in het midden van het Paradijs, en het is de hoogste graad van het Paradijs, van waaruit rivieren stromen, en daarboven is de Troon van de Barmhartigste(Allaah).¨

[19] Taqwah zorgt ervoor dat de gelovige de mogelijkheid heeft om te reizen onder de schaduw van het Paradijs, en dat hij comfort heeft van die schaduw.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,

Voorwaar, de moettaqoen verkeren in schaduwen en bij bronnen. En er zijn vruchten die zij wensen. (Er wordt gezegd) Eet en drinkt smakelijk voor wat jullie plachten te verrichten.¨ (Soerah al-Moersalaat (77): 41 - 43)

Anas ibn Maalik heeft gezegd dat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd:

Voorwaar, in het Paradijs is een boom, waarin de ruiter zal reizen onder zijn schaduw voor honderd jaren en nog steeds niet de andere kant gepasseerd is.¨ (Sahieh al-Boechaarie)

[20] Voor de moettaqoen zullen op de Dag des Oordeels verheugende tijdingen aanbreken; het grootste terreur (op de Dag des Oordeels) zal hen niet bereiken, en de engelen zullen hen ontmoeten.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,

Weet; Voorwaar, er zal geen vrees over de geliefden van Allaah komen en zij zullen niet treuren. Degenen die geloofden en voortdurend (Allaah) vreesden. Voor hen is er de verheugende tijding in het wereldse leven en in het Hiernamaals.¨ (Soerah Joenoes (10): 62 - 64)

Ibn Kethier zegt: Dit is wat Allaah, de Allerhoogste, zegt betreffende de verheugende tijdingen in het Hiernamaals,

Het grootste terreur bedroeft hen niet en de engelen zullen hen ontvangen (en zeggen) Dit is jullie dag, die jullie beloofd was.¨ (Soerah al-Anbiyaa (21): 103)

[21] Voorwaar, de moettaqoen zullen een beter thuis hebben in het Hiernamaals.

Allaah, de Allerhoogste, zegt,

En het huis van het Hiernamaals is zeker beter. En het Huis van de moettaqoen is zeker het beste.¨ (Soerah an-Nahl (16): 30)

[22] Voorwaar, de moettaqoen zullen hun beloningen ontvangen, en hun goede daden worden vermenigvuldigt, zoals Allaah, de Allerhoogste, heeft gezegd,

O jullie die geloven, vreest Allaah en gelooft in Zijn Boodschapper, dan zal Hij jullie dubbel van Zijn Barmhartigheid geven en jullie een licht geven waarmee jullie (recht) zullen voortgaan en Hij zal jullie vergeving schenken.¨ (Soerah al-Hadied (57): 28 20)

We vragen Allaah, de Almachtige en de Koninklijke om ons van Zijn dienaren te maken die taqwah hebben en die dankbaar zijn. Alle lof is aan Allaah de Heer der Werelden en Moge Allaahs Zegen en Vrede zijn met onze Profeet Mohammed, met zijn familie en al zijn Metgezellen.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos