De regelgeving over wie het gebed laat.

De belofte die er tussen hun en mij is gemaakt is de Salaah, wie het laat begaat ongeloof...

Het oordeel over wie de Salaah moedwillig verlaat.

Shaych Iemaam 'Abd al-'Aziez ibn Baaz

Vraag: Mijn oudste broer die verricht het gebed niet, moet ik het verband tussen mij en hem behouden of niet? Wetende dat hij alleen mijn broer van vaderskant is.

Antwoord: Wie de Salaah moedwillig laat is een ongelovige! (En begaat) grote Koefr, in de meest authentiek uitspraak van de (twee) uitspraken, als hij de verplichting van de Salaah erkent. Wanneer hij de verplichting van de Salaah ontkent dan is hij bij alle geleerden een ongelovige, door (deze) uitspraak van de Profeet (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn): "De hoofdzaak is de Islaam, zijn pilaren zijn de Salaah, en het toppunt hiervan is de strijd op de weg van Allaah." [Authentiek: Ahmed 5/231, at-Tirmidhie: 2616, Ibn Maadjah: 3973.]

En Zijn uitspraak (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn): "Tussen een man en ongeloof en afgoderij ligt het verlaten van de Salaah!" [Moslim: 82]

En Zijn uitspraak (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn): "Het verbond dat tussen ons en hen is gesloten, is het gebed, dus wie het verlaat begaat ongeloof!" [Ahmed 5/346, de Soennan met een authentieke ketting]

En omdat, de ontkenner van de verplichting van de Salaah Allaah en Zijn Boodschapper, en het consensus van de bezitters van kennis en Iemaan verloochent. Dus zijn Koefr is groter en gevaarlijker dan die van degene die de Salaah verlaten heeft uit laksheid.

Maar in beide gevallen, is het een verplichting voor de leiders van de moslims om de verlater van de Salaah te dwingen tot het tonen van berouw, als hij berouw toont (dan zij dit zo), en zo niet dan wordt hij terechtgesteld, in opvolging van de bewijzen die hiervoor aanwezig zijn! En het is een verplichting om de verlater van de Salaah te ontwijken, negeren en geen gehoor aan te geven totdat hij hiervan terugkeert naar Allaah. Met de verplichting van het geven van advies aan hem, uitnodiging van hem naar de waarheid, hem te waarschuwen voor de straffen die er voortvloeien uit het verlaten van de Salaah in deze wereld en in het Hiernamaals. Hopende dat hij berouw toont, zodat Allaah hem zal vergeven!.

Bron: Kitaab ad-Da'awah blz. 93 door Shaych al-Iemaam 'Abd al-'Aziez ibn Baaz.
De Verplichting van het Gezamenlijke Gebed.

Iemaam Bin Baaz

Vraag: Veel van de moslims zijn vandaag de dag onachtzaam (nalatig) met betrekking tot het gezamenlijke gebed en zelfs sommige studenten van de kennis, en zij beweren dat sommige geleerden zeggen dat het niet verplicht is, dus wat is de regelgeving betreffende het gezamenlijke gebed en waarmee adviseert u hen?

Antwoord: Het gezamenlijke gebed met de moslims in de moskeen is verplicht, zonder twijfel, in authentieke uitspraken van de mensen van kennis, voor elke man die de oproep (tot het gebed) kan horen, vanwege de uitspraak van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem):

Wie de oproep (tot het gebed) hoort en dan niet gaat dan is er geen gebed voor hem behalve voor degene die een excuus heeft. (van Ibn Maadjah en Daaroeqoetnie en Ibn Hibaan en al-Haakim met een authentieke ketting.)

En Ibn `Abbaas (radiallaahoe 'anhoe) vroeg over het excuus dus hij (de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem)) zei: Vrees of ziekte.

En in Sahieh Moslim van Abie Hoerayrah (radiallaahoe 'anhoe), over de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem), dat er een blinde man naar hem kwam, die zei: O Boodschapper van Allaah, er is voor mij geen begeleider die mij naar de moskee kan begeleiden dus is er voor mij een toestemming dat ik bid in mijn huis? Dus hij (de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem)) zei tegen hem: Hoor jij de oproep naar het gebed? Hij (de blinde man) zei: Ja. Hij (de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei: Dan is het verplicht.

En in de Sahiehayn (al-Boechaarie en Moslim) van Abie Hoerayrah (radiallaahoe 'anhoe) over de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) dat hij zei:

Ik had me zeker voorgenomen om het gebed te laten aankondigen en een persoon te bevelen om de mensen te leiden in gebed, en dan zou ik samen met enkele mannen uitgaan met een fakkel en met hen naar de mensen die niet bij het (gezamenlijke) gebed aanwezig waren en zou hun huizen verbranden met vuur.

Dus al deze ahaadieth - en wat duidelijk wordt van hun betekenis - wijzen op de waarachtige verplichting van het gezamenlijke gebed in de moskeen voor de mannen en dat voor degenen die het laten een afschrikwekkende straf is en zelfs als het gezamenlijke gebed in de moskeen niet verplicht was dan is het niet rechtvaardig om het te laten omdat het gebed in de moskeen van de meest geweldige plechtigheden van de uiterlijke Islaam is, en van de oorzaken dat de moslims elkaar leren kennen en (de oorzaak van) het bereiken van hartelijkheid en liefde en het beëindigen van haatgevoelens, en omdat het laten ervan een gelijkenis is met de mensen van huichelarij, dus het is verplicht om daartegen te waarschuwen en niet te prediken met het laten ervan omdat het verplicht is om alle uitspraken die de legitieme bewijzen tegengaan te verwerpen en er niet op te vertrouwen.

Vanwege de Uitspraak van Allaah `azza wa djell:

En als jullie over iets van mening verschillen, verwijs dan naar Allaah en Zijn Boodschapper, indien jullie in Allaah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en een betere afsluiting. [Soerah an-Nisaa (4): 59]

En de Uitspraak van de Verhevene:

En waar jullie ook van mening over verschillen: de beslissing daarover is aan Allaah. [Soerah ash-Shoeraa (42): 10]

En in Sahieh Moslim over `Abdillaah ibn Mas`oed (radiallaahoe 'anhoe) dat hij zei:

Ik heb de tijd gezien dat niemand wegbleef van het gebed behalve een hypocriet, wiens hypocrisie welbekend was, of een zieke man, terwijl een man wankelend (vanwege zijn zwakte) tussen twee mannen gebracht zou worden totdat hij stond in de rij (voor het gebed).

Dus er is geen twijfel over dat dit wijst op de zorgzaamheid van de metgezellen betreffende het gezamenlijke gebed in de moskeeën en hun begerigheid daarvoor tot op het punt dat sommige personen kwamen met een zieke man wankelend tussen twee mannen totdat hij stond in de rij (voor het gebed) en dat is van de hevigheid van hun begerigheid voor het gezamenlijke gebed, moge Allaah tevreden met hen allen zijn.

En Allaah is de Bezitter van het Succes.

Voetnoot: Het uitvoeren van het gezamenlijke gebed in de moskee voor mannen is één van de meest belangrijke openbare manifestaties van de Islaam. Hoe kan het ook anders want, het is zijn tweede pilaar, het onderscheidt tussen een moslim en een kaafir en het is het eerste waarover een dienaar gevraagd zal worden op de Dag des Oordeels. Echter sinds veel moslims [en zelfs sommige selefies] te makkelijk omgaan met deze belangrijke manifestatie van ons geloof is het essentieel om te achterhalen wat de wettelijke regelgeving is voor deze zaak.

De Twee 'Ied Gebeden
Iemaam as-S'adie

De Profeet vrede zij met Hem heeft opgedragen dat men er (gezamenlijk) naar toe gaat, zelfs de jonge (niet-getrouwde) vrouwen en menstruerende. Zij (allen) getuigen het goede en de smeekbeden van de moslims, behalve dat de menstruerenden wegblijven van de gebedsplaats. Overgeleverd door Boechaarie en Moslim.

De tijd van het Gebed: vanaf dat de zon ter hoogte van een speerlengte is opgegaan tot aan de Zawaal (hoogste-stand van de zon net voor het Dhor-gebed).

De Soennah (kwa uitvoering) is: het te verrichten in de woestijn (openvlakte) en zo vroeg mogelijk tijdens het Adha (slachtfeest) gebed en wat later tijdens het Fitr-gebed. Voor het Fitr gebed wordt er specifiek een oneven aantal dadels genuttigd en (men) reinigt zich voor dit gebed en trekt de beste kleding aan. Men gaat via een weg naar het gebed toe en komt via een andere weg terug.

Hij (de Iemaam) bidt voor hen twee raka’ah zonder een adzaan of iqaamah te maken. In de eerste raka’ah geeft hij zeven takbiers (Allaahoe Akbar), de openingstakbier (takbieratoel-ihraam) hierbij inbegrepen.

Bij de tweede raka’ah geeft hij buiten de takbier voor het opstaan naar de tweede raka’ah vijf takbiers en heft hij zijn handen omhoog bij alle takbiers. Tussen elke twee takbiers prijst hij Allaah en doet hij vredeszegeningen voor de Profeet vrede zij met Hem. Vervolgens leest hij luidop (hoofdstuk) al-Faatiha en een andere Soerah.

Als hij salaam geeft (aan het einde van de Salaah) dan geeft hij twee Choetbah’s (preken), netzoals de twee Choetbah’s tijdens het Djoemoe’ah (vrijdagmiddag) gebed, behalve dat hij ervoor zorgt dat hij tijdens elke Choetbah de meest passende regelgevingen opnoemt die betrekking hebben op het tijdstip (van preken).

Het is in het algemeen aanbevolen om de avonden voor de beide ‘Eid-gebeden Takbier te maken, en tevens tijdens de eerste tien dagen van (de maand) Dhul-Hidja. En specifiek na elke verplichte Salaah: vanaf Salaatoel-Fadjr op de dag van ‘Arafaat tot en met het Asr-gebed aan de het einde van de Tashrieq-dagen (11, 12 en 13 Dhul-Hidja):

((Allaahoe Akbar, Allaahoe Akbar, Allaahoe Akbar, La Ilaaha Illallaah, Allaahoe Akbar, Allaahoe Akbar, Wa Lillaahie al-Hamd)).


Overgeleverd door Ibn Abie Saybah (2/165) op gezag van Ibn Masoed Moge Allaah's Tevredenheid met hem zijn. het te verrichten in de woestijn (openvlakte) en zo vroeg mogelijk tijdens het Adha (slachtfeest) gebed en wat later tijdens het Fitr-gebed. Voor het Fitr gebed wordt er specifiek een oneven aantal dadels genuttigd en (men) reinigt zich voor dit gebed en trekt de beste kleding aan. Men gaat via een weg naar het gebed toe en komt via een andere weg terug.
Bidden met het gebed dat via de televisie of de radio wordt uitgezonden.
Shaych al-Iemaam Mohammad bin Saalih al-Uthaymien


Vraag: Is het toegestaan voor een moslim om mee te bidden met het gebed dat via de televisie of de radio wordt uitgezonden, zonder dat men de Iemaam ziet; vooral voor vrouwen?

Antwoord: Het is niet toegestaan voor een persoon om een Iemaam te volgen via de radio of via de televisie. Dit is omdat het gezamenlijk bidden betekent dat men met elkaar is. Dus het is noodzakelijk om op één plaats te zijn of dat de rijen met elkaar verbonden zijn. Het is dus niet toegestaan om mee te bidden via deze twee dingen. Dit is omdat het doel van het gezamenlijke gebed hierdoor niet bereikt wordt en als wij dit zouden toelaten, dan zou het voor ieder persoon mogelijk zijn om de vijf gebeden en uiteraard ook het vrijdaggebed in zijn huis te bidden. En dit is integenstelling tot de wetmatigheid van het Vrijdaggebed en de gezamenlijke gebeden. Hierop baserend is het niet toegestaan voor vrouwen of voor anderen dat zij via een radio of via een televisie meebidden. En Allaah is de Brenger van Succes.

Bron: Fataawaa Arkaan al-Islaam, vraag nr. 310, blz. 376-377.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos