Hifdh of Fahm, wat heeft voorrang?

Door Shaykh Ahmad an-Nadjmie (rahimahoellaah).

Alle lof is aan Allaah, de Heer der Werelden. Voorts: Deze vragen kwamen van één van de Selefie broeders uit Qatar. Ik vraag Allaah dat Hij ons en hem succes schenkt in al het goede, en dat Hij ons ver houdt van alles dat slecht en schadelijk is. De vraagsteller zegt: ‘Wanneer een student van kennis een tekst van onder de teksten van kennis heeft gelezen met een Shaykh, en hij begreep het zonder het te memoriseren, is dat dan voldoende voor hem? En wanneer hij klaar is kan hij dan daarna doorgaan naar een andere tekst of moet hij de tekst memoriseren én de zaken (die) zijn Shaykh (noemde) begrijpen? Voorzie ons van profijt, moge u beloond worden?’

Antwoord: Het belangrijkste is het begrijpen van de tekst en het kennen van de betekenis ervan. Dus als een persoon (zowel) kan begrijpen als kan memoriseren dan is dat goed, maar zo niet, dan (wordt voorrang gegeven aan) het begrip, het begrip. En de Profeet (sallallaahoe ‘alaihi wa sallam) zei:

‘Moge Allaah het gezicht verlichten van degene die mijn woorden hoort, ze memoriseert en overlevert aan iemand die ze niet heeft gehoord. Het is mogelijk dat de overbrenger van kennis het zelf niet begrijpt, en hij kan kennis overleveren aan degene die meer kennis/begrip heeft(dan hij zelf). Het hart van de Moslim moet geen haat koesteren jegens drie dingen: Ikhlaas (Oprechtheid) in daden omwille van Allaah, het adviseren van de (moslim)leiders en het vasthouden aan de gemeenschap van de Moslims. Want voorwaar, hun oproep omvat de rest van de mensen. (Overgeleverd door ibn Abdil-Barr in het boek ‘Fadl al ‘Ilm’. Zie Sahieh al Jaami’, Hadieth nr. 6766)

En vanuit een ander oogpunt: Voorwaar, wat gememoriseerd is zal vergeten worden en zal in de meeste gevallen vergaan. Echter, wat betreft begrip dan is dat blijvend.

En vanuit een derde oogpunt: Het memoriseren van de woorden zonder de betekenis te begrijpen heeft geen nut. En we hoorden een tijdje geleden dat er een student van kennis in Jemen was die ar-Rawdah gememoriseerd had in de fiqh van de Shaafi’iyyah, en wanneer hij werd gevraagd over een zaak dan was hij niet in staat om het uit te leggen en het te verduidelijken. Wanneer de studenten van mening verschilden over een zaak van fiqh en ze wilden een stuk van ar-Rawdah naar boven halen riepen ze die student en zeiden: lees dit hoofdstuk uit ar-Rawdah en hij las het dan zonder één letter te missen. Dus noemden ze hem de ezel van ar-Rawdah.

En uit een vierde oogpunt: het berust op de student van kennis om smeekbeden naar Allaah te doen dat Hij hem het correcte begrip van het Boek en de Soennah van Zijn Profeet geeft, en dat Hij hem begrip in de religie geeft. De Profeet zei:

‘Voor wie Allaah goeds wil, geeft Hij begrip (fiqh) van de religie.’ (Overgeleverd door Boekhaarie en Moeslim)

Vraag: ‘Is het beter om een studie van één van de teksten van Islamitische kennis te herhalen of is het voldoende om het eenmalig te bestuderen en dan door te gaan naar een andere tekst? Voorzie ons van profijt, moge u beloond worden?’

Antwoord: Dit hangt af van het begrip van de student. Dus als de student een sterk begrip heeft en hij heeft de les correct begrepen, dan is het beter door te gaan naar een andere tekst.

Echter als het begrip van de student zwak is en hij begrijpt de tekst niet, dan moet hij het herhalen totdat hij het goed begrijpt. En er is geen twijfel over dat het herhalen van de tekst voor de tweede keer de informatie zal bevestigen(dus beter opslaan).


Bron: Al Fataawa al Djaliyyah ‘anil-Manaahidj ad-Da’wiyyah p. 102-103 genomen van
http://www.an-nasieha.nl/

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos